Om Landstingsarkivet

Stäng

Kontakt

Landstingsarkivet

Ludvika lasarett 771 81 LUDVIKA 0240-49 54 20 landstingsarkivet@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Rätt handlingar ska sparas för framtiden på ett säkert och riktigt sätt. Det är Landstingsarkivets huvudsakliga uppgift. Vi planerar för vilken av den information som skrivs idag som ska bevaras för framtiden. Vården av, och tillgängligheten till arkiven är viktig för både verksamheten, allmänheten och forskningen, nu och i framtiden. Landstingsarkivet är också en kulturinstitution som bevarar en stor mängd arkiv från bruks- och gruvindustrierna i västra Bergslagen.

Bevara och tillhandahålla

Landstingssarkivet tar emot och tillhandahåller handlingar från främst landstinget Dalarna men även Ludvika kommun och vissa enskilda personer/företag. Främst är vi ett ”slutarkiv” för de handlingar som inte längre behövs ute i verksamheterna, till exempel inaktuella patientjournaler, protokoll och betyg. Totalt förvarar vi strax under 20 000 hyllmeter arkivhandlingar.

För att kunna söka i alla arkivbestånden görs arkivförteckningar och olika register som underlättar för oss och forskare att hitta tillbaka till rätt handling.

På landstingsarkivet finns plats för 12 forskare, forskare har tillgång till internet både genom Wi-Fi och nätverk. I lasarettet finns tillgång till konferenslokaler, café och lunchservering.

Tillsyn, rådgivning och utbildning

Landstingsarkivet arbetar för en god arkivhantering inom främst landstinget, men även till våra kunder som till exempel Ludvika kommun. Arbetet sker genom att ge råd och stöd i arkivfrågor, göra gallringsutredningar, bereda dokumenthanteringsplaner och göra besök och tillsyn hos olika förvaltningar.

Myndighetsuppdrag

Landstingsarkivet arbetar på uppdrag av landstingets arkivmyndighet. Uppdraget består i att bidra till att landstingets dokument- och informationshantering fungerar på ett effektivt och regelrätt sätt.