Minska avfallet

Stäng

Kontakt

Miljö- och säkerhetschef

023-49 00 00 Sakerhet-ochmiljoavdelning@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna har ett relativt stort materialflöde vilket behövs i verksamheterna. Det ger även upphov till avfall och därför har landstinget under en längre tid prioriterat avfallsområdet.

Internationell och lokal kampanjvecka för att minska avfallet

Under vecka 48 genomförs den internationella kampanjveckan Europa minskar avfallet. I år deltar Landstinget Dalarna genom att anordna flertalet aktiviteter där frågan om resursanvändning och avfallshantering lyfts.

Logga Dalarna minskar avfallet

Kampanjen Europa minskar avfallet startade som ett EU-projekt under 2009. Syftet är att öka medvetenheten om hur vår livsstil och konsumtion skapar stora mängder avfall och har en hög miljöbelastning. Det finns även ett mål att kampanjen genomföras samtidigt i Europa och att goda exempel ska spridas inom EU.

I år sker för första gången en regional satsning, Dalarna minskar avfallet. Länsstyrelsen Dalarna håller samman den regionala satsningen tillsammans med Landstinget och länets kommuner. Under veckan kommer ett flertal aktiviteter genomföras i länet, både av kommuner och landstinget.

Se hela programmet för kampanjen här Dalarna minskar avfallet

Matsvinnsmätning på Restaurang Gastronomen, Falun

Den 23-27 november mäter vi mängden matavfall från gästerna på Restaurang Gastronomen. Varje dag kommer gårdagens matsvinn att presenteras och det blir enkelt att se hur mycket av den tillagade maten som slängs. En siffra som vi hoppas kunna minska under veckan! Även på Restaurang La Rätt, Mora lasarett kommer frågan om matsvinn att lyftas upp. Här hittar du en fördjupning om livsmedel och miljö.

Landstinget arbetar kontinuerligt med att minimera matsvinn, både vid tillagning i köket och ute i restaurangerna. Om för mycket mat har tillagats så sparas den mat som går i så stor utsträckning som möjligt. Förutom att landstinget har som mål att minimera matsvinnet så arbetar landstinget för att öka andelen miljömärkta livsmedel och på så sätt minska miljöbelastningen.

Sallad

Avfallet ökar

I Sverige har avfallet ökat med 30 % de senaste 10 åren och den trenden har även funnits inom hela EU. Vårt sätt att leva och konsumera har bidragit till att stora mängder resurser används och avfallsmängden har ökat. Om inga åtgärder vidtas kan avfallsmängden vara fördubblat till år 2030. För att motverka att det sker har medlemsländerna inom EU tagit beslut om en avfallstrappa som ska råda inom samtliga medlemsländer, och den bygger Sverige sin avfallshantering kring.Genom att förebygga avfall så blir samhället mer resurseffektivt och det ger vinster för såväl ekonomin som miljön.

EU:s Avfallstrappa

1. Förebygga avfall

Det första steget i avfallstrappan är att förhindra uppkomsten av avfall.

2. Återanvändning

Andra steget är att återanvända produkter i så hög grad som möjligt.

3. Materialåtervinning

Tredje steget är att källsortera allt avfall så att materialet kan återvinnas.

4. Energiutvinning

Fjärde steget är utvinna den energi som går genom förbränning av avfall.

5. Deponering

Det sista steget är till för det avfall som inte gått att hantera högra upp i avfallstrappen. Avfallet kan inte behandlas utan läggs på en deponi.

Intern returservice sparar på ekonomin och miljön

Avfallsfrågor är och har under en lång varit en viktig del av landstingets miljöarbete. Ett gott exempel på arbetet med återvinning är landstingets interna returverksamhet. I en stor organisation som landstinget kan det vara svårt att veta om det finns möbler som inte längre används, genom den här tjänsten kan det överskott som finns synliggöras och därmed kan möblerna användas en gång till i en annan verksamhet.

På så sätt minskar belastningen på miljön samtidigt som landstinget inte köper in mer än nödvändigt, vilket bidrar till en ekonomi i balans. Efter ett år med annonstjänsten gjordes en uppföljning som visade att uppskattningsvis har möbler av ett värde av 530 000 kr bytt ägare vilket även ger en miljöbesparing på 5 600 kg koldioxidutsläpp Genom att möbler fått nya ägare och nyinköp har undvikits har det skett en ekonomisk besparing på 530 000 kr och en miljömässig besparing 5, 6 ton koldioxidutsläpp.

Möbler