Dalahästar, med en grön dalahäst i fokus.

Regionbildning i Dalarna

Regionkommun innebär att det bildas en ny och ändamålsenliga samhällsorganisation på regional nivå som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional hållbar utveckling, folkhälsa, folktandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning, tillväxt och forskning.

Se mer, Frågor och svar
  • 1

Regionbildning Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Region Dalarna och Landstinget Dalarna arbetar tillsammans inför bildandet av en regionkommun i Dalarna 2019. Idag har de flesta länen bildat regioner och endast ett fåtal län återstår, däribland Dalarna.

Regionkommun istället för storregion

Det tidigare förslaget om att dela in Sverige i sex storregioner fick inte tillräckligt starkt stöd bland övriga partier. Det som hände under senhösten 2016 var att regeringen då valde att inte gå vidare med förslaget.

Enligt tidigare inriktningsbeslut i Landstinget Dalarna och Region Dalarna arbetar man med bildandet av en regionkommun omfattande enbart Dalarna istället.

 

Vad är en regionkommun?

Kunskap och kompetens samlas i en organisation
En regionkommun innebär i praktiken att Landstinget Dalarna förenas med Region Dalarna och att resurser inom regional utveckling från Länsstyrelsen Dalarna förs över till den nya organisationen. En ny och ändamålsenlig samhällsorganisation skapas därmed på regional nivå, som samlar frågor som rör hälso- och sjukvård, regional hållbar utveckling, folkhälsa, folktandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning och tillväxt.

Det blir bättre, lättare och tydligare för regionens invånare
Dalarnas medborgare får ett större demokratiskt inflytande över fler regionala frågor, genom ett direktvalt beslutsorgan när landstingsfullmäktige blir regionfullmäktige. Regionfullmäktige får ett samlat ansvar för regionen.

 

Bildandet av regionkommun är planerat till 2019

En regionkommun för Dalarna kan som tidigast börja gälla från 1 januari 2019. Landstingsfullmäktige ska då först besluta om att ansöka om regionbildning senast 30 september 2017. En regionkommun bildas inom länets gränser och godkänns av regeringen. Läs mer om tidsplanen för regionkommunbildningsprocessen

 

Vad händer nu?

Landstingsstyrelsen tog den 10 april beslut att skicka förslaget om regionkommunbildning på remiss till länets 15 kommuner samt till Region Dalarna. I remissen efterfrågas om respektive kommun tillstyrker att Landstingsfullmäktige beslutar om att ansöka om regionkommunbildning i Dalarna 2019. Läs mer om remissen

Nyheter