Fakta

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Storregioner i Sverige

Syftet med att bilda storregioner är att klara framtidens utmaningar vilket kräver större samverkan i Sverige. Man vill skapa regioner som är lika starka och har samma förutsättningar för regional utveckling. Storregioner innebär att det bildas nya och ändamålsenliga samhällsorganisationer på regional nivå som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional hållbar utveckling, folkhälsa, folktandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning, tillväxt och forskning.​ Frågor som påverkar hur det är att bo, leva och verka i länet samlas i en organisation. ​

Förslag på storregioner

Den 30 juni lämnade Indelningskommittén sitt delbetänkande gällande indelningen av Sveriges län och landsting i nya storregioner till civilminister Ardalan Shekarabi. Kommittén föreslår att nuvarande 21 län omfördelas i sex storregioner. Dalarna föreslås ingå i Region Svealand och Svealands län tillsammans med Gävleborg, Uppsala län, Västmanland, Södermanland och Örebro län. Enligt förslaget ska den nya regionen bildas 2019.

För Dalarnas del handlar det nu bland annat om att närmare granska och diskutera kommitténs betänkande och sedan formulera och besluta om remissyttranden från Region Dalarna och Landstinget Dalarna. Förslaget är på remiss till 6 oktober 2016. Remissen ska slutbehandlas av landstingsfullmäktige och Region Dalarnas direktion i slutet av september.

Representanter från Dalarna kommer att delta i omfattande diskussioner inom föreslagna Region Svealand och med staten. Syftet med diskussionerna är att förtydliga villkoren och förutsättningarna som förändringen innebär.

Beslut om en ny region- och länsindelning fattas under våren och sommaren 2017 av regering och riksdag.

Föreslagna regioner

Landstinget Dalarna och Region Dalarna samarbetar

Landstinget Dalarna och Region Dalarna arbetar aktivt för att Dalarnas invånare ska få det så bra som möjligt i en storregion. Vi för gemensamt en dialog med Indelningskommittén för att utveckla en region som ska stärka länet och välfärden, skapa förutsättningar för samordning och större kraft i utvecklingsfrågor. Oavsett när och i vilken form en region bildas så arbetar vi för att Dalarnas invånare ska få bästa förutsättningarna till god service. ​

Arbetet med regionbildningen för Dalarna sker på olika nivåer.

  • En politisk styrgrupp leds av Landstingsstyrelsens ordförande Ingalill Persson, och består av arbetsutskottets presidier Ulf Berg (m), Lena Ohlsson (v), Leif Nilsson (s) och Sofia Jarl (c). Arbetsutskottets presidier är ordförande respektive 1a och 2a vice ordförande i Landstinget Dalarna och Region Dalarna.
  • En politisk referensgrupp kompletteras med representanter för andra intressenter, däribland Länsstyrelsen. I referensgruppen ingår företrädare för alla politiska partier som finns representerade i landstingsfullmäktige.
  • Landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg har fått uppdraget att organisera tjänstemannaprocessen i samråd med Region Dalarnas regiondirektör Tiina Ohlsson.
  • Göran Carlsson, har anställts som projektledare för regionbildning 2019.