Fototillstånd

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Från 2012-04-01 krävs det tillstånd för fotografering och filmning i landstingets lokaler där det bedrivs sjukvård och tandvård. Ansvarig verksamhetschef för aktuell enhet kan ge ett skriftligt tillstånd. Patienter eller övrig personal kan inte ge sådant tillstånd.

Tillstånd krävs för fotografering och filmning i landstingets lokaler där det bedrivs sjukvård och tandvård. Detta är främst till för att skydda patienters integritet och för att ge personalen arbetsro. Skriftligt tillstånd kan ges av ansvarig verksamhetschef för aktuell enhet. Patienter eller övrig personal kan inte ge sådant tillstånd. Tillstånd att fotografera eller filma förutsätter att patienter aldrig fotograferas eller filmas utan sitt medgivande. Patienter respektive anställda avgör själva om de vill fotograferas och/eller intervjuas.

Undantag gäller i samband med och efter förlossning där fotografering och filmning får ske efter godkännande från moder/vårdnadshavare vad gäller barnet. Detta under förutsättning att personal eller andra patienter ej fotograferas eller filmas.

Fotografering av sjukvårdande fastigheter och dess omgivningar bör undvikas om det finns risk att patienter eller besökare fotograferas.

Skäl

Socialstyrelsens tillsynsavdelning har i en skrivelse (Dnr 3.2-30642/2011) till landets samtliga kommun- och landstingsdirektörer angivit att Socialstyrelsen kan komma att inge polisanmälan mot vårdgivare som tillåter att patienter filmas utan att uttryckligt och informerat samtycke inhämtats, fritt från påtryckningar. Socialstyrelsen erinrar särskilt om att patienter befinner sig i en utsatt situation och kan uppfatta vårdgivaren som en garant för att till exempel en tv-inspelning är ok.I en skrivelse från SKL (daterad 2011-12-15) görs bedömningen om att det är lagligt för ett landsting att införa begränsat eller generellt fotograferings- eller filmförbud.