DO:s granskning klar

Publicerad 7 april 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Under våren har Diskrimineringsombudsmannen, DO, granskat Landstinget Dalarnas arbete för jämställda löner. Resultatet visar att landstinget lever upp till 9 av totalt 13 punkter.

Landstinget Dalarna lever till exempel upp till alla krav när det handlar om lönekartläggningar, både vad gäller att kontinuerligt genomföra nya kartläggningar och att kartläggningarna är tillräckligt omfattande. Även kraven om lönebestämmelser och lönepraxis är uppfyllda, till exempel kriterier för individuell lönesättning.

DO pekar på följande brister i sin granskning

  • Löneskillnader mellan kvinnor och män på mindre än 1 procent har inte analyserats
  • Vissa analyser som baserar sig på marknadslönebedömningar bedöms vara opreciserade
  • Lönespridningen har inte beaktats i analysen av löneskillnader mellan kvinno- respektive mansdominerade yrkesgrupper
  • Ingen handlingsplan för jämställda löner för 2012 har redovisats

Landstinget kommer nu att följa upp de brister som pekats ut och sedan ta ställning till i vilken utsträckning det är möjligt att åtgärda de begärda kompletteringarna. Senast den 16 juni 2014 ska Landstinget Dalarna redovisa för DO hur man har åtgärdat de punkter där brister finns.

Diskrimineringsombudsmannen har granskat 20 landsting och 25 landstingsägda bolag. Läs mer om granskningen här http://www.do.se/landsting

Läs mer om ställningstagandet här (länk till bifogat dokument)