Dalarna föreslås ingå i Region Svealand

Publicerad 30 juni 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indelningskommittén som är utsedd av regeringen lämnade idag 30 juni 2016 över sitt delbetänkande gällande indelningen av Sveriges län och landsting i nya storregioner till civilminister Ardalan Shekarabi. Kommittén föreslår att nuvarande 21 län omfördelas i sex storregioner. Dalarna föreslås ingå i Region Svealand och Svealands län tillsammans med Gävleborg, Uppsala län, Västmanland, Södermanland och Örebro län. Enligt förslaget ska den nya regionen bildas 2019. Kommitténs delbetänkande kommer nu skickas på en omfattande remiss.

-Indelningskommitténs förslag överensstämmer bra med det vi diskuterat under våren inom Svealandsgruppen och med kommittén, säger Ingalill Persson, landstingsstyrelsens ordförande. Frågan om starkare och större regioner har utretts av staten i över 25 år, nu är det dags att gå från ord till handling och förverkliga kommitténs förslag, tillägger Ingalill.

-När de nya regionerna formas är det mycket viktigt med regional balans mellan föreslagna regioner och inom varje region. Bland annat kräver det en prioritering av insatser för infrastruktur och kollektivtrafik, säger Leif Nilsson, ordförande Region Dalarna.

Med Region Svealand skapas en ny och ändamålsenlig samhällsorganisation på regional nivå. Frågor som påverkar hur det är att bo, leva och verka i länet samlas därmed i en organisation. Storregionen har ansvar för bland annat hälso- och sjukvård, regional hållbar utveckling, folkhälsa, folktandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning, tillväxt och forskning.

I förslaget är Region Svealand en av de första nya regionerna som ska bildas.
- Region Svealand har därmed fått en ledartröja i skapandet i den regionala samhällsförändring som ska äga rum i Sverige de närmsta åren, säger Ingalill Persson.

Kommittén föreslår att frågan om residensstad för Svealand fortsatt ska prövas och därmed kunna tas upp i kommande diskussioner inom regionen och mellan regionen och staten. Frågan om residensstad hör ihop med regionens egen verksamhet och lokaliseringen av myndigheter i regionen.

-För att uppnå regional balans har staten en viktig uppgift att ge förutsättningar och att bidra med konkreta insatser inom myndighetsstruktur och i lokalisering av myndigheter, säger Ingalill Persson.

-Regeringen har även gett tydliga signaler om en utlokalisering av myndigheters huvudkontor från storstadsområdena, säger Leif Nilsson.

Vad händer nu?

För Dalarnas del handlar det bland annat om att närmare granska och diskutera kommitténs betänkande och sedan formulera och besluta om remissyttranden från Region Dalarna och Landstinget Dalarna. Förslaget är på remiss till mitten av oktober 2016. Remissen ska slutbehandlas av landstingsfullmäktige och Region Dalarnas direktion i slutet av september.

Landstinget Dalarna och Region Dalarna arbetar gemensamt för att utveckla en region som ska stärka Dalarna och välfärden, skapa förutsättningar för samordning och större kraft i utvecklingsfrågor.

Direkt efter sommaren kommer representanter från Dalarna att delta i omfattande diskussioner inom föreslagna Region Svealand och med staten. Syftet med diskussionerna är att förtydliga villkoren och förutsättningarna som förändringen innebär.

Beslut om en ny region- och länsindelning fattas under våren och sommaren 2017 av regering och riksdag.

För mer information om regionfrågan se ltdalarna.se/regionbildning

Här kan du läsa delbetänkandet