Gott bemötande i primärvården, men tillgängligheten kan förbättras

Publicerad 6 mars 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Resultatet av den tredje nationella patientenkäten för primärvården har nu presenterats.

Enkäten gick ut till drygt 265 000 personer i Sverige, som gjort ett läkarbesök på en deltagande vårdcentral/motsvarande under september månad 2013. I Dalarna fick cirka 6500 patienter enkäten.
Undersökningen ger en bild av patienternas upplevelse av sitt läkarbesök vid vårdcentral/motsvarande. De har fått bedöma och gradera sin upplevelse av bland annat bemötande, delaktighet och information. Resultaten är ett underlag för patientfokuserat förbättringsarbete.

Resultaten för riket har visat sig vara stabila över tid. Bemötandet ligger högt men fortfarande är det många som uppger att de inte fått information om sådant som sker efter själva besöket.

Det handlar bland annat om att vara uppmärksam på eventuella varningssignaler och eventuella biverkningar av läkemedel men även i vilken utsträckning man har fått vara med och diskutera valet av remittering eller hänvisning för fortsatt vård.

I Dalarna är patienterna generellt sett missnöjda med väntetiderna till besök och med bristande kontinuitet i kontakterna.

Inom ett område är patienterna i Dalarna är mest nöjda i hela landet . Det gäller avskildheten när med möter vårdpersonal i reception vid ankomst. Betyget på bemötande liger högt, precis som i riket.

- Vi införde under fjolåret ett nytt journalsystem i primärvården, det har inneburit att vi fått lägre betyg på tillgängligheten, menar Karin Torberger, primärvårdssamordnare i Dalarna. Personalen har fått avsätta mycket tid för utbildning och det har sannolikt påverkat resultatet, säger hon.

Karin Stikå-Mjöberg, landstingsdirektör, menar att de patientenkäter som genomförs inom olika områden, är utmärkta verktyg för vården att arbeta med förbättringar.

- Här får man betyg och kan jämföra sig, inte bara i Landstinget Dalarna, utan med hela Sverige. Mer om rapporten kan läsas på SKLs webbplats
Rapport - Bemötande primärvården