Ja till storregion i landstingsfullmäktige

Publicerad 27 september 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingsfullmäktige har beslutat att godkänna förslaget till remissyttrande gällande Indelningskommitténs förslag till ny regionindelning.

I korthet innebär Landstinget Dalarnas svar att man säger ja till Region Svealand. Ja, både till en ändrad landstingsindelning och en ändrad länsindelning.

48 av landstingsfullmäktiges ledamöter röstade ja och 29 röstade nej. 6 avstod från att rösta.

- Landstinget anser att sex jämnstarka regioner med ansvar för bland annat hälso- och sjukvård, regional hållbar utveckling, folkhälsa, folktandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning, tillväxt och forskning är rätt väg att gå, säger Gunnar Barke (s) landstingsråd.

Genomförandet av nya och större regioner ställer krav på särskilda lösningar vad gäller demokratin. Sådana kräver tillräckligt många och spridda förtroendevalda men också en ny organisation med nämnder och beredningar liksom andra arbetssätt. Det är regionen själv som bestämmer över detta och det finns redan erfarenheter och lösningar tillgängliga att använda. Landstinget pekar också på att kommunerna är mycket viktiga i arbetet med en storregion. Nya arbetsformer och organisation krävs för ett fungerande samspel mellan regionen och kommunerna.

Landstinget Dalarna sänder i sitt yttrande också särskilda medskick till regeringen inför en eventuell riksdagsproposition om ändrad indelning våren 2017. Bland annat ställs krav på extra insatser för en utvecklad kollektivtrafik och infrastruktur, detta för att hålla samman nya större landsting och län. Landstinget vill även att regeringen säkerställer en ny myndighetsgeografi redan för nya län som bildas 2019 samt att ett nära samspel ska ske mellan landsting/region och staten i lokaliseringsfrågor av verksamheter och myndigheter.

Senast den 6 okt ska alla remissyttranden skickats till regeringen. Som nästa steg i regionfrågan är det upp till regeringen att lämna proposition (sitt förslag) om Sveriges länsindelning till riksdagen i mars 2017. Beslut om en ny region- och länsindelning fattas under våren och sommaren 2017 av regering och riksdag.

Läs hela remissyttrandet här

Läs mer om regionbildning här