Janeth Mattsson, Mora lasarett, presenterade examensarbete på Kirurgiveckan

Publicerad 6 september 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Janeth Mattsson föreläser om sitt examensarbete

Patientens skattning av sin egenvårdskapacitet efter abdominell kirurgi. Så lyder rubriken på examensarbetet av Janeth Mattsson, avdelning 42, Mora lasarett och Camilla Karlström från Luleå och som presenterades på nationella Kirurgiveckan i Jönköping.

Tidigare studier visar att patienter som genomgår bukkirurgi blir beroende av hjälp och stöd efter operationen samt riskerar att drabbas av komplikationer som blodpropp, lunginflammation, tarmvred och trycksår. Förmågan att kunna utföra dagliga aktiviteter och grundläggande behov samt att förhindra komplikationer avgörs av patientens egenvårdskapacitet. Förmågan varierar beroende på ålder, livserfarenheter, hälsotillstånd samt personens fysiska, psykiska och mentala hälsa.

Ingen skillnad mellan operationsteknik och skattning av egenvårdskapaciteten

Genom att undersöka vilken grad av självskattad egenvårdskapacitet patienter upplever sig ha efter bukkirurgi kom man i studien bland annat fram till att det inte fanns någon skillnad mellan operationsteknik och skattning av egenvårdskapaciteten. Det fanns ett statistiskt samband för att äldre patienter har en längre vårdtid och ett starkt samband för att patienter som opererats med öppen teknik har en längre vårdtid än de som opererats med laparaskopisk. Vidare visade studien att kvinnor skattar sin egenvårdskapacitet högre än män.

Bidra till att förebygga komplikationer

Studiens resultat kan inte generaliseras, men specialistsjuksköterskan kan använda sig av patientens kunskap och erfarenheter från postoperativ omvårdnad för att förebygga kirurgiskt vårdspecifika komplikationer och brister i vården och på så vis arbeta för en säker vård.

Studien gjordes som examensarbete under specialistutbildning för sjuksköterskor vid Karolinska Institutet.


Fler uppmärksammade arbeten från Kirurgkliniken, Mora lasarett

Under Kirurgveckan presenterade också dessa sina studier och resultat:

  • Dietist Inger Nilsen föreläste tillsammans med överläkare Johanna Österberg om optimering av patienter inför bråckkirurgi.
  • ST-läkare My Blohm föreläste om behandling av gallsten och akut gallblåseinflammation samt gallkirurgi under symposiet galla 2.0.
  • ST-läkare Eva Gaspar föreläste på traumasektionen om Snöskoterolyckor, omhändertagna vid Mora lasarett 2012 till 2014.
  • ST-läkare Kerstin Bewö berättade om ärrbråck efter öppen gynekologisk kirurgi, en populationsbaserad studie.
  • ST-läkare Andreas Wallin visade en film om digitalt "beslutsträd" för bråckkirurgi.
  • ST-läkare Julia Franzen hade en poster om stomier.
  • ST-läkare Maria Howie hade en poster om gallkirurgi.