Jennie kombinerar jobbet som anestesisjuksköterska med forskning i Mora

Publicerad 15 december 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Jennie Silverplats, anestesisjuksköterska i Mora blev i november antagen som doktorand vid Högskolan Dalarna. Jennie forskar om hjärtstopp på sjukhus med fokus på kunskap och attityder till hjärt- och lungräddning (HLR).

Jennies forskningstjänst är på 50 procent. Hon kommer forska halvtid i åtta år, jobba 25 procent kliniskt och 25 procent med vårdutveckling.

– Som anestesisjuksköterska ingår jag i akutteamet med narkosläkaren och har hamnat i många hjärtstoppssituationer. Att forska om vårdpersonalens kunskap och attityder till HLR låg därför nära till hands för mig, berättar Jennie.

När kom du på att du ville forska?
– Jag skulle skriva examensarbete inom medicinsk vetenskap inför min masterexamen, då fick jag förfrågan att delta i ett doktorandprojekt. Jag tvekade inte att ta chansen, eftersom jag gillar att prova nya saker och söka fakta. Att kombinera kliniskt arbete med forskning passar mig jättebra.

Kunskap och attityd till HLR

Jennie Silverplats forskning handlar om hjärtstopp på sjukhus med inriktning på kunskap och attityder till HLR bland sjukvårdspersonal. Målgruppen för Jennies forskning är medarbetarna inom vården; alla som jobbar på sjukhus med patienter.

– Vi vet generellt väldigt lite om kunskap och attityder till HLR bland vårdpersonal. Få studier har gjorts både i Sverige och internationellt. Resultatet av min studie blir en sorts utvärdering av den HLR-utbildning och träning vi har i vården idag, säger Jennie.

I studien ingår personal vid sjukhusen i Mora, Falun och Avesta som har svarat på en enkät. Enkätundersökningen gjorde Jennie redan i sitt examensjobb och fick in ca 1 500 svar. Dessutom kommer data om attityder från region Västmanlands att användas. Tillsammans består underlaget till studien av ca 3 500 respondenter, vilket gör den till den största kunskaps- och attitydstudien när det gäller HLR hittills i världen.

Varför behöver vi undersöka attityder?
– Våra attityder kan påverka vårt beteende i en situation och därmed också den behandling som i slutändan ges, därför är det viktigt att studera de som befinner sig runt en patient. I min forskning flyttar jag fokus från patienten till de som står runt patienten.

Även det befintliga kvalitetsregistret (Svenska hjärt- lungräddningsregistret) som finns över hjärtstopp på sjukhus kommer ingå i studien och Jennie ska längre fram i forskningen analysera detta register.

– Alla hjärtstopp som sker på sjukhus ska registreras. Data från registret utgör ofta underlag till forskning. En del i min studie är att validera detta register, fortsätter Jennie.

Studien får uppmärksamhet i Europa

I början av hösten åkte Jennie till Freiburg i Tyskland för att presentera sitt examensarbete.

– Jag hade ansökt till kongressen för Europeiska rådet för hjärt- och lungräddning och blev antagen! Jag fick presentera en poster, vilket gav mig en extra sporre till forskningen.

Examensarbetet är en pilotstudie som omfattar 211 enkätsvar. Vilka resultat ser du i exjobbet?

– Studien var så liten att det inte går att dra några stora slutsatser. Jag kunde se att de flesta kände sig trygga med sin kunskap om HLR men att många trots träning ändå känner nervositet och ångest i situationen. Det var inte så många som tyckte att de kunde leda teamet i samband med hjärtstopp.

Flera möjligheter till forskning i Dalarna

Trots att Dalarna saknar universitetssjukhus finns flera möjligheter att bedriva medicinsk forskning i länet. I samarbete med Uppsala universitet bedriver Landstinget Dalarna Centrum för klinisk forskning (CKF). CKF erbjuder doktorandtjänster där forskning kombineras med kliniskt arbete och vissa tjänster är öronmärkta för just sjuksköterskor. Just nu är sex doktorander vid CKF sjuksköterskor. Sedan i våras har också Högskolan Dalarna forskarrätt inom hälsa och välfärd, vilket ger ytterligare möjligheter till forskning på hemmaplan.

Jennie själv flyttade från Uppsala till Mora för tre år sedan med sin familj. Ett lyckat val både privat och arbetsmässigt.

– Kontrasten mot ett större sjukhus är stor. Mora är ett mysigt och väl fungerande sjukhus, här upplever jag det enklare och mer lättjobbat, berättar Jennie.

Nu vill Jennie inspirera fler sjuksköterskor att ta steget och forska.

Om jag vill forska – hur går jag tillväga?
– Antingen har du en egen intressant idé du vill utveckla eller så kan du ingå i ett projekt. Ett tips är att kontakta någon aktiv forskare och diskutera möjligheter. Sen – sök!

Vad gillar du med forskning?
– Jag vill inspirera fler att upptäcka forskning och möjligheten att utvecklas. Och det går att forska vid ett mindre sjukhus. Att bidra till kunskap känns otroligt roligt!