Kommunerna är positiva till regionkommunbildning i Dalarna

Publicerad 6 juli 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Länets 15 kommuner och Region Dalarna har under våren fått möjlighet att yttra sig över Landstinget Dalarnas intention att skicka in en ansökan om att få bilda en regionkommun i Dalarna 2019. Många kommuner var positiva även om några lämnade synpunkter.

- Det är mycket positivt att det finns enighet i en så stor organisationsförändring. Jag ser fram emot fortsatt gott samarbete med länets kommuner, vilket är en förutsättning för att vi ska få en fortsatt god regional utveckling i Dalarna, säger Gunnar Barke (S) landstingsstyrelsens ordförande.

Den 10 april skickade landstingsstyrelsen förslaget om hur en regionkommunbildning kan komma att gå till på remiss till länets 15 kommuner samt till Region Dalarna. I remissen efterfrågades om respektive kommun och Region Dalarna tillstyrkte att landstingsfullmäktige beslutar om att ansöka om regionkommunbildning i Dalarna 2019.


Remiss om regionkommunbildning i Dalarna

Remisstiden är nu slut och remissvaren har sammanställts. Sammanfattningsvis visade remissvaren ett brett stöd från kommunerna då alla tillstyrkte att landstinget ska ansöka till regeringen om att bilda region. Några kommuner lämnade synpunkter om hur det kommunala inflytandet kan komma att se ut i din nya regionen. Synpunkterna är viktiga för det fortsatta arbetet med regionkommunbildning.

-Synpunkterna som kommunerna lämnat om det kommunala inflytandet lyftes även fram som mycket viktiga frågor i det kunskapsunderlag som skickades med remissen. Ett gemensamt arbete mellan kommuner och landstinget pågår redan kring politisk samverkan och kommunernas inflytande och dialogen kommer fortsätta till hösten, säger Göran Carlsson, projektledare för regionbildning Dalarna.

Vad händer nu?

Den 25 september tar landstingsfullmäktige ställning till om ansökan ska lämnas till regeringen eller inte. Om ansökan går igenom bildas en regionkommun i Dalarna från den första januari 2019. Val till det nya fullmäktige kan då genomföras i de allmänna valen 2018. Läs mer om tidplanen för regionbildning