Många goda resultat i årets Öppna jämförelser

Publicerad 3 december 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 3 december presenteras årets upplaga av Öppna jämförelser. Landstinget Dalarna visar goda resultat inom bland annat hjärtsjukvård, ortopedi och läkemedelsbehandling.

Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Socialstyrelsen som står bakom rapporten, som är den nionde i ordningen. Rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet har flera syften. Dels att göra den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården öppen för insyn men också att bidra med underlag till vården för bland annat uppföljning och styrning, samt att se vilka förbättringsområden som finns i den egna verksamheten.

Underlaget till rapporten kommer från Socialstyrelsens hälsodataregister, nationella kvalitetsregister och SKL:s nationella mätningar av bland annat patienterfarenheter och väntetider. Rapporten utgår från cirka 350 indikatorer och speglar olika dimensioner av kvalitet där tyngdpunkten ligger på medicinsk kvalitet.

Här är ett urval av områden där Landstinget Dalarna uppvisar goda resultat:

Reumatologi - Bra kontroll på effekterna av behandlingar och korta väntetider.

Hjärtsjukvård - I jämförelse med övriga riket har invånare i Dalarna störst chans att överleva hjärtinfarkt. Även resultat från PCI (ballongvidgning av kranskärl) är i absoluta topp.

Ortopedi - Dalarna ligger bättre till inom många områden jämfört med riksgenomsnittet, bland annat gällande höft- och knäproteser, samt kort väntetid till operation när man brutit höften.

Tjock- och ändtarmscancer - Ligger bra till när det gäller tid från remiss till start av behandling. Fler patienter blir bedömda av kirurg, onkolog, patolog, radiolog och sjuksköterska inför och ibland även efter behandling jämfört med riket.

Strokesjukvård - Låg dödlighet efter stroke och efter tre månader visar patienter i Dalarna god funktionsförmåga jämfört med patienter i resten av landet. Positivt är också att strokepatienter i stor utsträckning vårdas på strokeenhet.

Lungcancer - Kortaste väntetiden i landet till behandlingsbeslut för lungcancer, vilket det goda samarbetet med patologen och röntgen bidrar till.

Bröstcancer - Dalarna ligger topp tre i landet när det gäller väntetider från första specialistkontakt till behandling både i Mora och Falun.

Läkemedel - Dalarnas patienter får i hög grad en bra läkemedelsbehandling. Under 2013 har ett förbättringsarbete gällande äldres läkemedel pågått, vilket resulterade i utmärkelsen Guldpillret. Antibiotikaförskrivningen ligger fortsatt bland de lägsta i landet.

Kärlkirurgi - Patienter med förträngning i halspulsådern får snabb tillgång till operation, vilket ett väl fungerande samarbete mellan stroke-medicinska enheter och kärlkirurgi bidrar till. Man har också fortsatt goda resultat gällande operation för pulsåderbråck.

Här är ett urval av områden där Landstinget Dalarna behöver förbättra sig:

Tillgänglighet - Landstinget Dalarna har fortsatta problem med att leva upp till vårdgarantin. Dock finns enheter, både inom primärvården och den specialiserade vården, som har hög vårdgarantiuppfyllelse.

Diabetesvård - Landstinget Dalarna fortsätter att arbeta med att förbättra diabetesvården i sin helhet. Resultaten för barn- och ungdomsdiabetes är dock bland de bästa i landet.

Ett område där Landstinget Dalarna har förbättrat sig:

Vård i livets slutskede (palliativ vård) - Under de senaste åren syns vissa kvalitetsförbättringar, till exempel vad gäller smärtskattning och munhälsobedömning för äldre. En rad förbättringar har gjorts, som kompetenshöjning hos personalen och införandet av en ny palliativ vårdavdelning på Falu lasarett.

Hela rapporten kan läsas här