Så står sig folkhälsan i Dalarna i Öppna jämförelser

Publicerad 15 december 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 15 december presenterar Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Folkhälsomyndigheten för andra gången Öppna jämförelser Folkhälsa. Dalarna visar goda resultat i bland annat frågor som rör riskbruk av alkohol och behandling med sömn-/lugnande medel.

Öppna jämförelser Folkhälsa är en riksjämförelse mellan kommuner, landsting och regioner när det gäller livsvillkor, levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsoutfall i befolkningen. Den senaste rapporten kom i oktober 2009.

Öppna jämförelser är till för att:

-öka insyn och öppenhet om vad kommuner, landsting och regioner åstadkommer

-stimulera till analyser av verksamheterna

-öka kunskapen myndigheter emellan och därigenom förbättra kvaliteten och effektivisera

Nedan beskrivs ett urval av resultaten för Dalarna utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Datan är hämtad från enkätundersökningen "Hälsa på lika villkor 2014" och från olika registerdata.

Det är viktigt att poängtera att resultaten i rapporten är signaler på befolkningens hälsotillstsånd – inte ett betyg.

Frågor och indikatorer (inom parantes Dalarna i förhållande till riket):

Riskbruk av alkohol ( Bättre)
Behandling sömn-/lugnande medel ( Bättre )
Gynekologisk cellprovtagning ( Bättre)
Rädd för att gå ut ensam ( Bättre)
Svårt att lita på andra ( Bättre)
Rökning ( Lika)
Tandhälsa ( Lika)
Fysisk aktivitet ( Lika)
Insjuknande i lungcancer ( Lika)
Insjuknande i hjärtinfarkt ( Sämre)
Matvanor ( Sämre)
Fetma ( Sämre)
Klamydia bland unga ( Sämre)

Landstinget kommer att göra vidare analyser utifrån hälsoläget på lokal nivå per kommun. Landstinget har forum för nära samarbete med Dalarnas kommuner, Länsstyrelsen Dalarnas län och Region Dalarna i folkhälsofrågor där förslag till åtgärder arbetas fram och presenteras.

Här kan du läsa Landstinget Dalarnas delrapport

Här kan du läsa hela rapporten Öppna jämförelser Folkhälsa 2014