Stor nationell folkhälsoenkät pågår

Publicerad 28 februari 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ett blått kuvert har skickats till 27 000 kullor och masar – för god och jämlik hälsa i ett hållbart Dalarna

Hälsa på lika villkor är en stor nationell undersökning som i år genomförs av den nya Folkhälsomyndigheten. I mitten av februari månad kommer 27 000 personer i åldern 16-84 år i Dalarna (1 800 personer/kommun) som har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret få ett blått förbrev. Förbrevet talar om att de kommer att få ett brev med en förfrågan om att fylla i en enkät – "Hälsa på lika villkor" – som kommer att skickas ut inom två veckor.

Frågorna handlar bland annat om hälsa, välbefinnande, vårdkontakter och levnadsvanor. Ett stort deltagande i enkäten ökar möjligheten att vi får en bättre kunskap om hur hälsan ser ut och fördelas hos Dalarnas befolkning. Det gör att beslutsfattarna hos Dalarnas kommuner och landsting får bättre underlag i frågor som rör alla delar av samhället och som påverkar befolkningens hälsa och välbefinnande. De som besvarar enkäten är därigenom med och påverkar både kommunal planering och vårdens framtida innehåll.

Statistiska Centralbyrån ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar.

Mer information

Kontakta landstingets avdelning för hälsofrämjande, 023-49 01 39 eller folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Folkhälsostatistik på ltdalarna.se