Åtgärder och konsekvenser efter höstens operationsstopp

Publicerad 20 december 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Idag fick landstingsstyrelsen ta del av den utredning som gjorts om patientsäkerhetsaspekter efter operationsstoppet i höstas vid kirurgkliniken i Falun. "Vi gör bedömningen att fördröjningen inte har haft någon avgörande betydelse för de patienter som fick sina operationer fördröjda. Satsningen på canceroperationer efter operationsstoppet har också gått bra, det har inte lett till vårdskador på grund av att vissa kirurgiska patienter har vårdats på andra kliniker," säger Pehr Guldbrand, chefläkare Landstinget Dalarna.

Vid onsdagens extra landstingsstyrelse informerade landstingsledningen om de effekter och de insatser som det tillfälliga operationsstoppet i oktober vid kirurgkliniken i Falun lett fram till.

– Vi har vidtagit en rad olika åtgärder. Efter operationsstoppet har tio vårdplatser som tidigare var stängda öppnats igen och nu arbetar vi vidare för att kunna öppna upp samtliga 74 vårdplatser, säger landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg.

Det handlar om åtgärder som ska säkerställa både kvalitet och volym framöver. Bland annat:

  • kommer en organisationsöversyn genomföras som omfattar hela dalakirurgin. Kvalitet, resurser, behov, prioriteringar och goda exempel från liknande landsting/regioner ska vägas samman. Syftet är att hitta synergier som gör organisationen effektivare.
  • företagshälsovården ska genomföra en arbetsmiljöundersökning.
  • i januari startar urologisk verksamhet igen vid Mora lasarett.
  • en projektledare har i uppdrag att titta på en ny arbetstidsmodell för att få fram bättre scheman och säkerställa personalens återhämtning.
  • utbildningsåtgärder för att säkra bemanningen framöver, bland annat förslag om att fortsätta med utbildningsanställningar.
  • upphandling av operationer både befintliga (inom gällande vårdgaranti) och nya.
  • rekrytering pågår till en personalpool.

Pehr Guldbrand, chefläkare, redogjorde också för den omfattande genomlysning som gjorts för att ta reda på om operationsstoppet påverkat de berörda patienterna. Journaler har granskats, intervjuer med läkare och annan personal samt med slumpvis utvalda patienter har genomförts.

– Det går inte att säga om en enskild cancerpatients prognos påverkats, men bedömningen av teamchefer inom respektive cancerområde är att det inte haft avgörande betydelse, säger Pehr Guldbrand.

Det var ett 30-tal cancerpatienter som fick sina operationer framskjutna mellan två och fyra veckor.

– Vi har ringt upp fem av dem. Många kände inledningsvis oro, men då de snabbt blev uppringda tyckte de att de fått bra information och lovordade den vård de fått.

Kerstin Cederberg, chefsjurist, rapporterade också om den utredning som gjorts angående beslutsprocessen avseende det tillfälliga stoppet av planerade operationer på kirurgkliniken i Falun.

– Det här beslutet skulle ha fattas på delegering av landstingsdirektören. Verksamhetsledningen kände inte till hälso- och sjukvårdsnämndens delegeringsbestämmelser och det måste vi nu säkerställa, säger hon.

– Oavsett vem som hade mandat att fatta ett sådant här beslut och vilken form det skulle ha haft, så är alla överens om att det var ett beslut av stor dignitet. Den allvarligaste kritiken från organisationen är därför att det borde ha föregåtts av dialog med såväl överordnade som med verksamheter som sedan involverades för att komma till rätta med situationen.