DalaMod - projekt kring barn som riskerar fara illa

Publicerad 26 mars 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

DalaMod står för - modell för kompetensutveckling och samverkan till landsting och kommuner i Dalarna för barn som riskerar att fara illa.

Landstinget Dalarna har valts ut av SKL att driva detta samverkansprojekt mellan kommun och landsting kring barn som riskerar att fara illa. Projektet berör Landstinget Dalarna, barn- och skolförvaltningen i Säters Kommun och Socialtjänsten i Falu Kommun. SKL har tilldelat projektmedel.

Projektets syfte är att skapa en modell för samarbete mellan de aktörer som behöver mötas kring barn som riskerar att fara illa. Arbetet ska innehålla kompetenshöjande insatser och interaktiva möten mellan de olika verksamheterna.

- Det finns många utredningar som pekar på personalens villrådighet, rädsla och okunskap vid anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn riskerar att fara illa. Denna osäkerhet är inte ny, den har funnits lika länge som anmälningsskyldigheten i sig. En av de stora frågorna som ofta gör själva anmälningsförfarandet komplicerat och svårt, är samverkan mellan de parter som berörs av en anmälan, säger Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Målet är att öka personalens kunskap och säkerhet kring anmälningsplikten och hur de kan se att ett barn far illa. Målet är även att skapa ett hållbart samarbete mellan verksamheter i landstinget och de kommunala verksamheter som är berörda av anmälningsskyldigheten.

Projektet pågår under 2013. 

Fakta

Anmälningsplikten regleras i Socialtjänstlagen Kapitel 14, se nedan. Denna skrivning av lagen är ny från 13-01-01

§ 1.  Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

  1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,
  2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,
  3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
  4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan   sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.
  5.  

Kontaktperson 

Elisabeth Franson, Hälso - och sjukvårdsdirektör i Landstinget Dalarna  tel 070-59 59 825.