Dalarnas hälso- och sjukvård i toppklass inom flera områden!

Publicerad 7 december 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Årets upplaga av Öppna jämförelser publicerades den 27 november. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen står bakom rapporten.

Rapporten är den sjunde i serien Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Rapporten har flera syften, dels att göra den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården öppen för insyn men även att bidra med underlag för uppföljning, styrning och identifiering av förbättringsområden i den egna verksamheten.

Underlaget till Öppna jämförelser kommer från många olika källor, Socialstyrelsens hälsodataregister, nationella kvalitetsregister samt SKL:s nationella mätningar av bland annat patienterfarenheter, tillgänglighet och väntetider. Indikatorerna speglar olika dimensioner av kvalitet men tyngdpunkten ligger på medicinsk kvalitet. Närmare 170 olika indikatorer ingår i 2012 års Öppna jämförelser.

Nedan några kommentarer kring ett urval av resultat för Dalarna.

Här visar Dalarna goda resultat:

Hjärtsjukvårdens resultat är i toppklass!

Överlevnad inom 28 dagar och ett år efter hjärtinfarkt liksom resultaten efter ballongvidgning av kranskärl är bland de bästa i landet.

Ortopedin i Dalarna

Ortopedin i Dalarna visar upp mycket goda siffror för höft- och knäprotesoperationer! Generellt ligger Dalarnas ortopedi över riksgenomsnittet både vad det gäller absolut kvalitet och patientupplevd sådan.

Barn- och ungdomsdiabetes

Barn- och ungdomar med diabetes erbjuds en god vård med hög kvalitet – med blodsockervärden som är bland Sveriges bästa!

Antibiotikarelaterade mått

Dalarna behåller sin starka ställning gällande antibiotikarelaterade mått (vårdrelaterade infektioner, antibiotikaförekomst totalt)

Här visar Dalarna sämre resultat:

Undvikbar slutenvård

Indikatorn påverkas av många faktorer som tillgången till slutenvård och kommunala vårdplatser och hur hemsjukvården är organiserad. Stora patientgrupper berörs bl.a. patienter med hjärtsvikt och KOL. Inom ramen för SKL´s projekt Ledningskraft pågår arbete i länet.

Diabetesvården

När det gäller måluppfyllelse för blodsockervärde, blodtryck och LDL-kolesterol vid diabets (för vuxna) finns stor förbättringspotential. 2012 startade ett tvåårigt projekt med målet att förbättra diabetesvården i hela landstinget.

Strokevården

Projektet StrokePrio startade 2012, målet är bland annat att fler patienter ska få trombolysbehandling och vårdas på strokeenhet. Projektet är ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan landstinget, kommuner och patientorganisationen Strokeförbundet.

Tillgänglighet

Tid till besök hos specialist och operation inom 90 dagar.
Stora insatser planeras för att klara vårdgarantin och kömiljarden under 2013.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på SKL:s webbplats