Dialog om bildning viktigt material till ny kultur- och bildningsplan

Publicerad 29 april 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vad är bildning och vilken betydelse har den för din kommun? De frågorna har diskuterats när Landstinget Dalarna och Dalarnas bildningsförbund anordnat dialogforum i syfte att samla in material till en ny kultur- och bildningsplan.

När den gamla kulturplanen ska ersättas av en ny har landstingets Kultur- och bildningsnämnd beslutat att både kultur- och bildningsfrågorna ska ingå. För treårsperioden 2016-2018 kommer därför förvaltningen att ta fram en kultur- och bildningsplan som även omfattar studieförbund och folkhögskolor.

I syfte att samla in material till planen har 15 dialogforum om bildningens betydelse arrangerats, ett i varje Dalakommun. Inbjudna har varit kommunala politiker och tjänstemän samt representanter från studieförbund, folkhögskolor och det civila samhället.

-Fantastiskt att närmare 300 personer under de här två veckorna diskuterat bildningens betydelse i vårt län. Det finns en samsyn kring att behovet av bildning blir än större i det digitala samhället. Det gäller att kunna värdera information och sätta saker i ett sammanhang, säger Karin Örjes, ordförande i Dalarnas Bildningsförbund.

Under dialogerna har deltagarna reflekterat kring frågor som: Vad är bildning för den enskilde? Vad hämmar bildning? Vad främjar bildning? Vilken betydelse har bildningen för din kommun? Vad är bildning i en globaliserad och uppkopplad värld?

-Bildning engagerar verkligen. Det är med stort engagemang och allvar som deltagarna gett sig i kast med frågeställningarna under dialogerna. Jag har fått en hel del input att fundera över i mitt fortsatta arbete med planen, säger Erik Arrhén som ansvarar för arbetet med planen på kultur- och bildningsförvaltningen.

Från och med 2013 ingår Dalarna i den så kallade Kultursamverkansmodellen som är beslutad av regeringen. Landstinget Dalarna har därmed axlat ansvaret att fördela de statliga regionala kulturbidragen inom en rad områden. Enligt samverkansmodellen ska Landstinget ta fram en kulturplan där det redovisas hur den regionala kulturverksamheten i Dalarna ska utvecklas och främjas samt vilka aktörer som landstinget beslutar ska få del av de statliga anslagen. Kulturplanen ska tas fram i samverkan med Dalarnas kommuner och i samråd med de professionella kulturskaparna, föreningsliv, folkbildning och andra aktörer som gör att Dalarna har ett rikt kulturliv. Den första kulturplanen fick namnet Kulturen i Dalarna - En enhet av mångfalder och är i kraft under perioden 2013-2015.

Läs mer om arbetet med kultur- och bildningsplanen

Läs om processen med planen i folderformat