Disputation Lars Carlsson: Faktorer som påverkar sjukskrivning ur ett primärvårdsperspektiv

Publicerad 28 september 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 29 september försvarar distriktsläkare Lars Carlsson sin avhandling “Healthcare and patient factors affecting sick leave, from a primary health care perspective”. Lars Carlsson har forskat vid Centrum för klinisk forskning Dalarna, Landstinget Dalarna och Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Disputationen äger rum i föreläsningssalen på Falu lasarett klockan 10. Alla intresserade hälsas välkomna.

Lars Carlsson undersöker faktorer som påverkar sjukskrivning ur ett primärvårdperspektiv. Det har varit stora variationer i sjukfrånvaron över åren. Från slutet av 90-talet fördubblades nästan sjukfrånvaron till 2003 för att sen mer än halveras till 2010 då sjukfrånvaron började öka igen. Det finns inga medicinska förklaringar till variationerna. De dominerande diagnoserna är värk och psykiska besvär som står för nästan 2/3. Många läkare upplever också sjukskrivningsuppdraget som betungande. Syftet med forskningen är att få bättre kunskap om faktorer som påverkar sjukskrivning och kunna hjälpa patienter bättre, underlätta arbetet för personalen som ger rehabilitering samt använda sjukvårdens resurser på bästa sätt.

I sin forskning har Lars Carlsson närmare undersökt effekten av tidiga (efter 1-2 veckors sjukskrivning) rehabiliteringsinsatser bland patienter sjukskrivna på grund av värk och psykiska besvär. Lars Carlsson har även studerat hur läkare vid vårdcentraler upplever arbetet med sjukskrivning efter förändringarna i sjukförsäkringssystemet 2006-2011. Vidare har Lars Carlsson undersökt effekten av två rehabiliteringsinsatser bland kvinnor som varit sjukskrivna på grund av värk och psykiska besvär i mer än sju år och blivit utförsäkrade från försäkringskassan på grund av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Slutligen har Lars Carlsson studerat vilken betydelse motivation har för personer som varit sjukskrivna i åtta år och blivit utförsäkrade från försäkringskassan.

Slutsatser

I slutsatserna av Lars Carlssons forskning kan noteras:

  • att tidiga insatser med rehabilitering gjorde att antalet sjukskrivningsdagar blev fler
  • att sjukskrivningsuppdraget är betungande för läkare vid vårdcentraler men underlättas av samarbete med andra yrkeskategorier
  • att multimodal rehabilitering har effekt efter lång sjukskrivningstid
  • att motivation att återgå till arbete är en betydande faktor vid rehabilitering efter lång sjukskrivningstid.

Kontaktperson

Lars Carlsson
Distriktsläkare
Epost: lars.carlsson@ltdalarna.se
Tel: 073-811 28 27