Ekot har idag berättat om att Datainspektionen har genomfört ett nationellt tillsynsprojekt för att granska hur vården tillgodoser patientens rätt i dessa avseenden.

Publicerad 19 juni 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ekot har idag berättat om att Datainspektionen har genomfört ett nationellt tillsynsprojekt för att granska hur vården tillgodoser patientens rätt i dessa avseenden.

Bakgrunden till tillsynen är att Datainspektionen fått indikationer på att det finns brister inom vården när det gäller patienters möjlighet att få sin vårddokumentation spärrad i enlighet med patientdatalagen. Tillsynen gäller samtliga landsting och regioner samt fem privata vårdgivare. Ingen av de granskade vårdgivarna uppfyller sina skyldigheter fullt ut gentemot patienterna när det gäller möjligheten att spärra uppgifter.

Landstinget Dalarna har upphandlat ett nytt journalsystem bland annat mot bakgrund av patientdatalagens krav på spärrar. Trots att det nya systemet ger patienten rätt att spärra både för andra vårdenheter och för andra vårdgivare, har landstinget ändå fått påpekande om att vissa brister kvarstår, bland annat lever flera av Landstinget Dalarnas övriga IT-system inte upp till patientdatalagens krav på spärrar.

- Datainspektionens beslut var inte oväntat och landstinget ser att beslutet att byta journalsystem var helt rätt, säger Karin Stikå-Mjöberg, landstingsdirektör.

- De leverantörer som inte kan uppfylla lagens krav och inte heller kan presentera en handlingsplan för åtgärd kan inte förvänta sig annat än kritik när fyra år förflutit sedan patientdatalagens tillkomst, säger Staffan Johansson, ansvarig för införandet av nytt journalsystem.

- Landstinget kommer att analysera Datainspektionens synpunkter och de berörda systemens förmåga att hantera spärrfunktion. Analysen kommer leda fram till en åtgärdsplan som vi presenterar för Datainspektionen. I åtgärdsplanen kan vissa manuella rutiner ingå i avvaktan på teknisk funktionalitet, fortsätter Staffan Johansson.

- En sedan tidigare planerad åtgärd är att införa den nationella spärrtjänsten som underlättar hanteringen av önskade spärrar. För de IT-system där funktionen har brister, kommer vi att inleda dialog med berörda leverantörer. Sedan tidigare har Landstinget Dalarna delvis manuella rutiner för att hantera önskemål om spärr av information, avslutar Staffan.

För mer information:
Kontakta Staffan Johansson, telefon 070-697 55 30