Flera viktiga punkter på landstingsstyrelsens sammanträde

Publicerad 16 februari 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ny medlem i kommunalförbundet för ambulanshelikoptern, satsningar på kortare väntetider inom cancervården och genomlysningar av bland annat hälso- och sjukvården. Det var frågor som avhandlades på landstingsstyrelsens sammanträde den 16 februari.

Västra Götaland ansluter sig till kommunalförbundet gällande ambulanshelikoptern, och kommer därmed ingå i den helikopterunion som också innefattar Landstinget Dalarna och Landstinget i Värmland. Landstinget i Värmland ligger före i beslutsprocessen, och landstingsstyrelsen i Dalarna fattade sitt beslut den 16 februari.

-Dalarna och Värmland vill samverka för snabbare, bättre och mer jämlik vård. Nu ansluter sig även Västra Götaland vilket bidrar till att ytterligare förstärka vårt arbete och det känns mycket glädjande, säger Inga-Lill Persson, landstingsstyrelsens ordförande i Dalarna (S).

Målsättningen är att Västra Götaland ska tas in som medlem från 1 maj. I samband med detta planerar man också att införa Svensk Luftambulans som det officiella namnet för förbundet.

-Vi startade driften av vår helikopter i augusti 2014 och kan se att den har kommit våra medborgare till gagn. Vi ser mycket positivt på en fortsatt utveckling tillsammans med Dalarna och Västra Götaland. Eftersom Västra Götaland bedrivit ambulanshelikopterverksamhet under många år bidrar de även med många viktiga erfarenheter och kunskaper i utvecklingen av verksamheten, säger Fredrik Larsson, ordförande i kommunalförbundet för ambulanshelikoptern och landstingsråd i Värmland (M).

Satsning på cancervård

Landstinget Dalarna ligger i startgroparna för att genomföra den nationella satsning på kortare väntetider inom cancervården som regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) slutit en överenskommelse om.

-Den nationella satsningen för minskade regionala skillnader inom cancervården är bra för patienterna i Dalarna. Väntetider till specialister och utredningar kortas vilket betyder snabbare diagnos och behandling, säger Bengt Malmkvist, chefläkare Landstinget Dalarna.

För 2015 omfattar överenskommelsen totalt 444,5 miljoner kronor varav det mesta är avsatt som stimulansmedel till landstingen för att införa ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp, i syfte att i första hand förkorta vårdförloppet mellan att misstanke om cancer föreligger till att behandling startas. Fem cancerdiagnoser omfattas vilka är blodcancer, huvud-halscancer, matstrupe-magsäckscancer, prostatacancer och cancer i urinblåsa och urinvägar.

Preliminärt bokslut presenterat

Landstingsstyrelsen fick vid sitt sammanträde ta del av en bokslutsrapport för 2014. Resultatet visar på ett underskott på – 175 miljoner kronor, vilket till största delen är genererat inom hälso- och sjukvården. Det beror bland annat på dyra bemanningslösningar, framförallt under sommaren. Men även dyra läkemedel som överstiger normal ökningstakt.

Andra poster som inte varit förväntade är de ökade kostnaderna för kollektivtrafiken inklusive sjukresor, som blivit 60 miljoner kronor dyrare än budgeterat. Därutöver en försämring av skatteintäkter och ökade pensionskostnader på totalt 35 miljoner.

Nettokostnadsutvecklingen totalt i landstinget var 2014 drygt 6 procent och mot bakgrund av detta genomförs nu genomlysningar av bland annat hälso- och sjukvården, men även andra verksamheter. Det arbetet pågår med full intensitet under våren och ska leda fram till en struktur- och förändringsplan 2016 – 2019 som landstingsfullmäktige får på sitt bord redan i juni. Det är den historiskt största genomlysningen som gjorts i Landstinget Dalarna.

-Vi kommer att ha stort fokus på arbetet med genomlysningarna. Det är av yttersta vikt att vi får ett beslutsunderlag där ekonomin är i balans samtidigt som vi levererar högkvalitativ hälso- och sjukvård, säger landstingsstyrelsens ordförande Ingalill Persson (S).

Arbetet med genomlysningarna leds av landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg och ekonomidirektör Peter Hansson.

-Det är ett mycket stort och viktigt uppdrag jag fått. Vi har redan börjat genomlysningen av hälso- och sjukvården och där arbetar vi i nära dialog med våra divisions- och verksamhetschefer, säger landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg.

-Landstinget Dalarna ligger på en högre kostnadsnivå än jämförbara landsting och den utvecklingen kan inte fortsätta. Vi behöver få svar på en mängd olika frågeställningar i samband med att vi arbetar fram beslutsunderlaget till struktur- och förändringsplanen. Därför behöver vi alla medarbetares engagemang för att klara framtidens utmaningar och som skapar mervärde för våra medborgare och anställda. Jag hyser stor förhoppning att det ska leda till önskvärda resultat och mål, avslutar Karin.