Fokus på patientsäkerhetsrisker inom akutvård i ny avhandling

Publicerad 30 januari 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hög arbetsbelastning, brister i kommunikation och avbrott – det är de största patientsäkerhetsriskerna på en akutmottagning, enligt läkare och sjuksköterskor. Detta framkommer i en avhandling av AnnSofie Källberg, doktorand vid Centrum för klinisk forskning i Dalarna.

"Patient safety in the emergency department: errors, interruptions and staff experience" heter den avhandling som AnnSofie Källberg disputerar med den 30 januari vid Karolinska Institutet.

-Det övergripande syftet för avhandlingen, som består av fyra delarbeten, har varit att öka kunskapen om avvikelser, avbrott och personalens uppfattningar om patientsäkerhetsrisker på akutmottagningen, säger AnnSofie Källberg.

Akutmottagningar har en central roll i hälso- och sjukvården eftersom en stor del av patienterna har sin första kontakt med sjukhusvård på en akutmottagning. Akutmottagningar har beskrivits som komplexa och dynamiska system där avvikelser ofta inträffar. Forskning om patientsäkerhet på akutmottagningar har växt internationellt de senaste åren, där resultat indikerar att överbelastning, frekventa avbrott och "multitasking" (att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt) alla är bidragande faktorer till avvikelser. Sådan forskning har, fram tills nu, i stor utsträckning saknats vad gäller den svenska akutmottagningssjukvården.

Sammanfattningsvis så visar resultaten i Källbergs avhandling att rapporterade avvikelser och klagomål från vårdgivare, sjukvårdspersonal och patienter till störst del är relaterat till diagnostik, vård och behandling samt organisatoriska faktorer. Flera bidragande faktorer till en avvikelse kunde identifieras i de fall som rapporterats till Socialstyrelsen (Lex Maria). Den mest förekommande bidragande orsaken var den mänskliga faktorn. Läkare och sjuksköterskor upplevde hög arbetsbelastning, brister i kommunikation och avbrott som de största patientsäkerhetsriskerna. De flesta avbrotten som personalen utsattes för var av varandra och oftast handlade det då om avbruten kommunikation.