För tidigt födda barn ammas mindre visar forskning

Publicerad 15 december 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Andelen för tidigt födda barn som enbart ammas har minskat från 59 till 45 procent under en tioårsperiod. Oroande, anser Jenny Ericson, barnsjuksköterska på Falu lasarett och forskare vid CKF och Uppsala universitet. Hon står bakom studien som nu fått internationell uppmärksamhet.

Under perioden 2004-2013 har andelen för tidigt födda barn (barn födda före 37:e graviditetsveckan) som enbart ammats minskat i Sverige. 2004 var det 59 procent av barnen som enbart ammades, jämfört med 45 procent 2013. Minskningen var mest uttalad bland de extremt för tidigt födda barnen (födda i graviditetsvecka 22-27) där andelen enbart ammade barn minskade från 55 procent 2004 till 16 procent 2013.

-Minskningen av enbart ammande för tidigt födda barn är oroande, då dessa känsliga barn har stora hälsofördelar av att bli ammade: näringsmässigt, immunologiskt och neurologiskt, säger Jenny Ericson som är barnsjuksköterska vid Falu lasarett och doktorand vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala Universitet och CKF, Centrum för klinisk forskning Dalarna.

Nära 30 000 barn med i studien

Studien som i dagarna har publicerats i den internationella tidskriften British Medical Journal (BMJ Open), undersöker trenden i amning hos för tidigt födda barn vid utskrivning från neonatalavdelningen och faktorer associerade med trenden. Data från Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ) har använts och studien omfattar 29 445 för tidigt födda barn under perioden 2004-2013.

Minskningen av andelen barn som enbart ammades kvarstod trots justering för faktorer som påverkar amningen negativt och som blivit mer vanliga under 2004-2013, som till exempel moderns psykiska ohälsa och tillväxthämmade barn. Dessa faktorer förklarade dock bara en liten del av minskningen.

Ändrade vårdrutiner kan vara en faktor

Andra faktorer som kan påverka den sjunkande andelen amning hos de för tidigt födda barnen kan vara personalens kunskap i att stödja amning, samt förändrade attityder gentemot amning i samhället.

-Även förändrade vårdrutiner som till exempel ett ökat fokus på barnets tillväxt under vårdtiden och familjerum på neonatalavdelningen samt utökad hemsjukvård efter utskrivning, är vårdrutiner som behöver utvärderas och det är viktigt att hitta bra arbetsformer kring dessa vårdrutiner för att främja amning. Det är en utmaning för samhället samt neonatalvården att stödja och uppmuntra till amning för de mest sårbara barnen, säger Jenny Ericson.

Här kan du läsa artikeln i BMJ Open