Fortsatt positiv utveckling för landstingets ekonomi

Publicerad 29 mars 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarnas ekonomi fortsätter att utvecklas positivt. Kostnadsutvecklingen ligger något under noll procent, och prognosen för 2016 pekar mot en fortsatt låg nettokostnadsutveckling samt en positiv utveckling av resultat och likviditet.

På landstingsfullmäktige i juni och november 2015 togs beslut om införandet av struktur- och förändringsplan del 1 och 2 med målet att skapa en patientsäker, högkvalitativ och hållbar hälso- och sjukvård i framtiden. Totalt innefattar planerna hela landstinget och beräknas ge en ekonomisk effekt på drygt 700 miljoner kronor till och med 2019, och skapa en hållbar och balanserad ekonomi från och med 2016.

-Redan i början av 2016 kunde vi konstatera att införandet av struktur- och förändringsplanerna hade gett ekonomisk effekt. Såhär en bit in på året ser vi glädjande nog att landstingets ekonomi fortsätter att utvecklas positivt. Särskilt glädjande är att vi har en kostnadsutveckling som gått kraftigt ned och nu ligger något under noll procent. Snittet bland jämförbara landsting är runt tre procent, säger Ingalill Persson, landstingsstyrelsens ordförande.

För februari kan landstinget redovisa ett positivt resultat på drygt 50 miljoner kronor samtidigt som likviditeten stärkts till en positiv nivå.

-Vi ser att de åtgärder vi gör för att få en ekonomi i balans sker under ordnade förhållanden, och där vi fortsätter att säkerställa en god patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Till dryga 90 procent är åtgärderna inom struktur- och förändringsplanerna verkställda och förväntade ekonomiska effekter har en god måluppfyllelse. Prognosen för 2016 pekar mot en fortsatt låg nettokostnadsutveckling, samt en positiv utveckling av resultat och likviditet. För hela 2016 beräknas resultatet landa på plus 30 miljoner kronor. En viss obalans råder fortfarande inom delar av hälso- och sjukvårdens kostnadsutveckling, och där pågår ett aktivt arbete med kompletterande åtgärder.

Under 2016 ska besparingar på motsvarande ca 300 miljoner kronor genomföras, därefter ca 200 miljoner kronor för åren 2017-2019.

-Alla förvaltningar inom Landstinget Dalarna har hittills gjort ett storartat jobb med att dra sitt strå till stacken, och vi fortsätter att arbeta tillsammans framöver också. Det är en tuff utmaning och ett långsiktigt arbete, men vi känner oss trygga i att det går åt rätt håll, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör.