Fortsatt utveckling inom allmänpsykiatrin och rättspsykiatrin i Dalarna

Publicerad 16 mars 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

De genomlysningar som presenteras 16 mars visar att allmänpsykiatrin och rättspsykiatrin har utvecklats i rätt riktning de senaste åren, men det finns fortfarande förbättringsområden. Bland annat när det gäller ledning och styrning.

-Även om de övergripande utvecklingsområdena som lyfts fram är kända för oss ger genomlysningarna oss värdefull kunskap, säger Per Söderberg, divisionschef för psykiatriska specialiteter.
Genomlysningen av allmänpsykiatrin visar att man nu i högre utsträckning prioriterar patienter med svåra psykiska sjukdomar än vad man gjort tidigare. Samverkan med brukarorganisationerna i länet har blivit bättre. Ett flertal vårdprogram har utarbetats. Flera av dessa tillsammans med andra verksamheter inom sjukvården och brukarorganisationer, och ytterligare är på gång. Samarbetet med andra verksamheter inom sjukvården har utvecklats och fungerar väl på många ställen men det finns problem i samarbetet med habiliteringen och på vissa håll med primärvården.

Granskning av Rättspsykiatriska kliniken i Säter

Konsulternas helhetsintryck är att kliniken bedriver en välfungerande verksamhet med ett brett behandlingsutbud och ett gott samarbete med den allmänpsykiatriska vården. Ett gediget förbättringsarbete har genomförts på kliniken och vårdprocessen är ändamålsenlig och funktionell. Svårigheterna att rekrytera olika nyckelkompetenser är inte unik för rättspsykiatrin.
- Vi står för samma utmaningar som resten av hälso- och sjukvården när det gäller personal och rekryteringsfrågor. Vi arbetar aktivt med utbildningsprogram och rekryteringsfrågor inom flera yrkesgrupper allt för att skapa en säker vård, bra arbetsplatser med en bra arbetsmiljö, säger Per Söderberg.

Under de senaste åren har säkerhetsarbetet på kliniken varit i fokus vilket tydligt syns i exempelvis rutiner och verksamhetsplaner. Patienter önskar tydligare information kring regler och rutiner, man önskar möjlighet att ha egna saker på rummet och en ökad följsamhet från personalens sida till de regler som finns på kliniken.

Genomlysningen av allmänpsykiatrin visar följande förbättringsområden

  • Psykiatrins öppenvård behöver utveckla gemensamma rutiner inom hela länet för att skapa en mer jämlik vård.
  • Kompetens för både utredning och behandling av utvecklingsrelaterade (neuropsykiatriska) funktionsnedsättningar bör finnas inom varje öppenvårdssektor men idag finns det stora brister inom detta område.
  • Människor med allvarligt självskadebeteende tar mycket resurser inom vården och får idag inte alltid evidensbaserad behandling. Ett ”självskadeprojekt” med särskild utsedd projektledare har påbörjats.
  • Kompetensförsörjning är en kritisk fråga för psykiatrin och idag råder det brist på psykiatrer, legitimerade psykologer, sjuksköterskor med vidareutbildning och sekreterare.

Granskningen av rättspsykiatrin visar följande förbättringsområden

  • Fortsatt arbete med att skapa en tydlig verksamhetsplan och uppföljning av denna.
  • Hantering av beslutsjournalen.
  • Säkerställa följsamhet till aktuell lagändring kring innehav av egen utrustning för elektronisk kommunikation.
  • Översyn av styrande dokument och rutiner.

Genomlysningarna är gjorda av externa konsulter efter politiska beslut.

Här kan du läsa hela rapporten gällande allmänpsykiatri
Här kan du läsa hela rapporten gällande rättspsykiatri

För frågor angående genomlysningen av psykiatrin i Dalarna, kontakta divisionschef Per Söderberg 070-638 32 88.