Framflyttat öppningsdatum för avdelning 95 på Säters sjukhus

Publicerad 29 december 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Slutenvårdsavdelning 95 på Säters sjukhus kommer inte att kunna återöppnas som planerat den 9 januari 2017. Detta på grund av brist på sjuksköterskor. Nytt planerat öppningsdatum är 1 mars 2017.

Totalt saknas idag nio sjuksköterskor i Säter. Några rekryteringar är klara men kan inte besättas ännu på grund av uppsägningstid från andra arbetsplatser, och ytterligare några rekryteringar pågår.

Ett arbete pågår med att försöka omgruppera sjuksköterskor som finns inom resursgruppen och även försöka finna tillfälliga anställningslösningar i Säter. Detta tills en fast bemanning kan vara på plats.

-Vi ser över rekryteringsannonserna för att tydliggöra vilka arbetstider som gäller för olika tjänster och att ett extra lönetillägg på 8000 kronor erbjuds sjuksköterskor som anställs och tjänstgör mer än två år inom psykiatrin, säger Per Söderberg, divisionschef psykiatri.

I klinikens fortsatta arbetsmiljöarbete kommer respektive avdelning att genomföra temadagar under vintern/våren 2017, med fokus på förändrade arbetsmetoder. De arbetsmetoder som kommer att behandlas är bland annat rutiner för informationsöverföring till öppenvården/kommunerna samt vårdplanering och samarbetet mellan läkare, sjuksköterskor och skötare i patientarbetet.

- Idag blir många patienter kvar på avdelningarna eftersom det fattas boenden och möjlighet att ta hand om personerna ute i kommunerna. Arbetet med att förbättra samarbetet med våra kommuner är viktigt så att vi kan ge rätt vård till rätt patient och prioritera de mest sjuka, säger Elin Norén, landstingsråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Andra åtgärder för att förbättra arbetsmiljön är att man kommer att rekrytera en rekryteringsassistent med uppdrag att vara administrativt stöd till enhetscheferna, särskilt vid vikarieanskaffning, vilket ska ge enhetscheferna mer tid att planera och delta i vård- och behandlingsarbetet. Man kommer även att se över arbetet kring handledning inom kliniken och fortsätta arbetet med bemötande av hot och våld.