Från teori till praktik med personcentrerad vård

Publicerad 15 november 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Arbetet med personcentrerad vård fortsätter och har börjat integreras i landstinget Dalarnas verksamheter. Den 17 november är det dags för det tredje och avslutande lärandeseminariet om personcentrerad vård, och media är välkomna.

Den här gången ligger fokus på hur e-hälsa kan stödja en mer personcentrerad vård ur ett patient-, professions-, lednings- och forskningsperspektiv. Vad händer inom området nationellt och internationellt? Hur kan Dalarna använda e-hälsa i dagens och framtidens hälso- och sjukvård?

Det första lärandeseminariet hölls i våras och var en första introduktion för Landstinget Dalarnas medarbetare i vad PCV (personcentrerad vård) står för och hur det fungerar. Under temadag två i september låg fokus på praktisk tillämpning av PCV.

-Även om det här är det tredje och avslutande seminariet tar inte arbetet slut här, det är snarare nu det börjar. Nu ska arbetssättet integreras i landstingets samtliga verksamheter och få fäste, så att kunskapen kan användas praktiskt i det dagliga arbetet, säger Charlotta Borelius, samordnare Landstinget Dalarna.

Personcentrerad vård handlar om att patienter och närstående görs delaktiga i planering och genomförande av vården. Det grundläggande är att vården utgår från den enskilda personens preferenser och resurser och att överenskommelser görs om hur vården ska se ut. Även personer som inte har förmågan att aktivt delta i beslut och överenskommelser ska kunna få en personcentrerad vård.

Patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015 belyser tydligt utvecklingen mot ett ökat patientinflytande. Landstinget Dalarna har i landstingsplanen, i ett policydokument och i hälso- och sjukvårdens ledning en stark viljeinriktning för ett ökat personcentrerat arbetssätt i alla landstingets verksamheter.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet den 17 november. Program finns här