God tillgång till vård men långa väntetider

Publicerad 10 mars 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

70 procent av de tillfrågade i Dalarna tycker att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Samtidigt är många mindre nöjda med väntetiderna inom vården. Det visar några av resultaten från den senaste befolkningsundersökningen Vårdbarometern, som baseras på intervjuer med 1000 invånare i länet.

70 procent av de masar och kullor som deltagit i undersökningen tycker att de har tillgång till den sjukvård de behöver. I riket är motsvarande siffra 78 procent.

Nära var tredje person anger att kortare väntetider skulle göra att de upplever sig ha bättre tillgång till sjukvård. Den andelen är densamma i både Dalarna och riket.

Fler invånare missnöjda med väntetider

Enligt undersökningen instämmer 51 procent av de tillfrågade invånarna i Dalarna i påståendet att väntetiden för läkarbesök inom primärvården är rimlig. I riket är siffran 61 procent.

I en annan undersökning som kom i höstas och som genomfördes med patienter, Nationell Patientenkät, ansåg 81 procent av patienterna som besvarade enkäten i Dalarna att väntetiden för läkarbesök inom primärvården var rimlig. Motsvarande siffra för riket var 82 procent.

-Skillnaderna i befolkningens uppfattningar i Vårdbarometern och patienternas i Nationell Patientenkät är något som kräver fortsatt analys vilket också annonserats av Sveriges Kommuner och Landsting. Resultatet vi ser i Vårdbarometern kan mycket väl vara ett uttryck för att förväntningarna kring snabbare tillgång till vård har ökat bland befolkningen, säger Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör Landstinget Dalarna.

Kännedom om 1177 Vårdguiden ökar

I undersökningen framgår att 82 procent av de som har svarat i Dalarna känner till att de kan ringa telefonnumret 1177 för att få rådgivning om sjukvård. Kvinnor i länet känner till 1177 i betydligt högre grad än män, 90 procent jämfört med 74 procent, men båda könen har ökat sin kännedom över tid.

Hela undersökningen kan läsas här

Fakta om Vårdbarometern

Totalt har 41 400 telefonintervjuer genomförts i riket med personer 18 år och äldre. I Dalarna intervjuades 1000 personer. Samtliga landsting och regioner deltog i undersökningen. Vårdbarometern genomförs årligen och avser att fånga den vuxna befolkningens attityder och kännedom i frågor kopplat till hälso- och sjukvården. Vårdbarometern är ett av verktygen i landstingens arbete för att planera, leda, styra och förbättra hälso- och sjukvården.
Undersökningen har genomförts av Institutet för kvalitetsindikatorer AB. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.