Goda resultat i Nationell Patientenkät 2016

Publicerad 23 september 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

2016 års Nationell Patientenkät gällande somatisk vård visar goda resultat för hälso- och sjukvården i Dalarna. Gällande helhetsintrycket av vårdupplevelsen är 91 procent av svaren positiva, både inom öppen- och slutenvård.

Enkäten är indelad i områdena Emotionellt stöd, Delaktighet och involvering, Respekt och bemötande, Kontinuitet och koordinering, Information och kunskap, Tillgänglighet och Helhetsintryck.

Gällande den specialiserade öppenvården ligger Dalarna i linje med rikssnittet inom samtliga dessa områden. Även inom den specialiserade slutenvården ligger Dalarna i linje med rikssnittet inom samtliga områden, med särskilt gott resultat för områdena Helhetsintryck och Delaktighet och involvering.

-Det är glädjande att de tillfrågade patienterna har haft en positiv upplevelse i sin kontakt med hälso- och sjukvården i Dalarna. Vi jobbar ständigt med att förbättra oss, till exempel arbetar vi med en implementering av personcentrerad vård där målet är att patientens inflytande ska bli än större i den hälso- och sjukvård man får, säger Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör Landstinget Dalarna.

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

I Dalarna skickades 8419 enkäter gällande specialiserad öppenvård ut, varpå 4224 besvarades. Gällande specialiserad slutenvård skickades 3000 enkäter ut, varpå 1662 besvarades. Totalt skickades alltså 11 419 enkäter ut, varpå 5886 besvarades.