Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan

Publicerad 13 januari 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Njursten med avstängning av urinledare och njurskada uppmärksammades inte vid vårdcentralbesök.

Det handlar om ett vårdförlopp från juni 2006 till juli 2012 där återkommande buksmärtor tolkades som tarmrelaterade. Att det var ett njurengagemang uppmärksammades först juli 2012 då en komplicerande infektion drabbat njuren.

Behandling påbörjades i juli 2012, men trots att behandling getts har njuren inte gått att rädda utan opererats bort. Ärendet bedöms vara av sådan allvarlig grad så att anmälan enligt Lex Maria görs.

- Förloppet visar på betydelsen av att varje gång göra en ny bedömning oberoende av tidigare gjorda bedömningar genom att ta del av patientens beskrivning och komplettera med en noggrann undersökning. På vårdcentralen följs detta upp för att minska risken för att detta skall hända igen, säger chefsläkare Bo Pettersson.

För ytterligare information:
Bo Pettersson, chefsläkare
070-288 24 71

Lex Maria är det vardagliga namnet på 6 kap. 4 § i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område som innebär att vårdpersonal har skyldighet att till socialstyrelsen anmäla, om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom. Bakgrunden till namnet är den incident 1936 då fyra patienter på Maria sjukhus i Stockholm avled, till följd av felbehandling då de injicerades med desinfektionsmedel istället för med bedövningsmedel.