Landstinget Dalarna i topp vad gäller energieffektiva byggnader

Publicerad 4 april 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Fasad, Dahlska huset, Falu lasarett

Landstinget Dalarna är bäst bland landstingen i landet när det kommer till el- och värmeförbrukning fördelat per kvadratmeter byggnadsyta. Det visar den senaste statistiken från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

- Vi har varit uthålliga och arbetat långsiktigt för att minska byggnaders energiförbrukning och klimatpåverkan. Det är roligt att vårt hårda arbete ger resultat, säger Jan Sjöberg, chef för fastighetsförvaltningen.

Landstinget Dalarna har satt upp tuffa mål för energianvändningen. Man ställer till exempel höga krav vid all ny- och ombyggnation, där energianvändningen vid ombyggnation ska halveras och vid nybyggnation vara högst 90 kWh/m2. Dahlska huset och nya ambulansstationen på Falu lasarett är två exempel på nybyggnationer som blivit miljöcertifierade enligt miljöcertifieringssystemet Mijöbyggnad och nått högsta klass, det vill säga guld.

- Det är vid om- och nybyggnationer som vi har särskilt stora möjligheter att påverka energianvändningen och sänka vår energiförbrukning. Därför är det en stor och viktig del i vårt arbete, säger Jan Sjöberg.

Förutom att minska energianvändningen vid om- och nybyggnationer arbetar man med att optimera driften genom att justera drifttider och temperaturer. Här spelar fastighetsdriften och särskilt utsedda "energijägare" en central roll.

- Vi strävar alltid efter att förbruka så lite köpt värme- och elenergi som möjligt, men samtidigt kunna hålla ett bra inomhusklimat och ha en robust elförsörjning av el och värme, säger Jan Sjöberg.

Målet för koldioxidutsläpp uppnått

I september 2015 ställde sig FN:s medlemsstater bakom 17 globala mål som tar sikte på 2030. I december samma år samlades världens länder i Paris för klimatmöte. Vid mötet enades länderna om ett globalt klimatavtal som gäller från 2020. I det överenskomna avtalet åtar sig varje land att bidra till att den globala uppvärmningen ska bli mindre än 2°C samt en intention om att göra ytterligare ansträngningar för den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5°C. Dessutom ska världens länder vart femte år se över sina löften och helst även ge nya löften om att ytterligare minska utsläpp av växthusgaser. Konkreta mål och hur omställningen ska gå till behandlas för närvarande på nationell nivå.

Som ett led i arbetet med att minska koldioxidutsläppen har Landstinget Dalarna reducerat utsläppen av koldioxid med 94 procent från 1990 till och med 2015. Det innebär att man redan 2015 så gott som nått det långsiktiga målet att minska utsläppen av koldioxid med 95 procent till 2050. Nästa utmaning är att bli ett helt fossilfritt landsting.

- Att vi nu så gott som nått målet redan känns såklart väldigt motiverande. Att vi kommit så långt beror delvis på minskad energiförbrukning, men också på att vi ställt krav på våra energileverantörer. Idag har vi en 100 procent förnybar elleverans och fossilfri leverans från två av våra fjärrvärmeleverantörer, säger Jan Sjöberg.

Landstingets fastighetsbestånd - sammandrag av 2014 års nyckeltal

De samlade resultaten finns på SKL:s webbplats