Landstinget Dalarna träffar tvåårigt lokalt löneavtal med Vårdförbundet, som ger betydande grundlöneförbättringar

Publicerad 8 maj 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna och Vårdförbundet är överens om ett lokalt tvåårigt löneavtal (2013-2014) som bekräftar en ny lönepolitisk inriktning i syfte att leda till en successiv uppgradering av sjuksköterskors (motsv.) grundlöner och därmed relativa löneläge.

  • Avtalet är alltså 2-årigt och gäller för tiden 1 april 2013 till och med 31 mars 2015. · Löneutvecklingsriktpunkten för individuell fördelning är 4,6 procent och gäller från och med den 1 oktober 2013 för hela tvåårsperioden.
  • Utöver detta höjs lönerna:
    - från och med den 1 januari 2014 med 500 kr/månad för samtliga Vårdförbundets medlemmar
    - från och med 1 januari 2015 med 750 kr/månad för 1:a linjens chefer och det stora flertalet biträdande chefer (1:a linjen) samt specialistutbildade sjuksköterskor verksamma i patientnära miljöer respektive 500 kr/månad för grundutbildade sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker verksamma i patientnära miljöer.
  • Inför 2016 finns en "option" på ytterligare grundlöneförbättringar, lite beroende på kompetensförsörjningssituationen och de ekonomiska förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens verksamhetsområden.· Det här tvååriga löneavtalet ger i genomsnitt ca 8,5 procent till Vårdförbundets medlemmar. Om det första steget av särskilda grundlöneförbättringar, som togs i januari 2012 också räknas in, så blir det sammantaget en genomsnittlig löneutveckling på ca 10 procent.

I början av året sade Landstinget Dalarna upp samtliga lokala arbetstidsmodeller, för att istället med en viss tidsmässig fördröjning återgå till centralt avtalade arbetstidsmått. Innebörden av detta är att bland annat Vårdförbundets medlemmar kommer att få en utökning av sin arbetstid när den är förlagd till ständig nattjänst- eller så kallad rotationstjänstgöring dag – natt.

De lokala arbetstidsmodellerna visade sig bli alltför kostsamma för landstinget och det blev därför nödvändigt att återgå till tidigare förhållanden som ger mer verksamhet för pengarna. Detta som ett led i ansträngningarna att åstadkomma "en ekonomi i balans".

Samtidigt med de aviserade arbetstidsomläggningarna uttryckte Landstinget Dalarna en ny arbetsgivarpolitisk målsättning för Vårdförbundets medlemmar som går ut på att styra lönepolitiken mot betydande grundlöneförbättringar. Syftet med en tydlig sådan inriktning är att lägga grunden för en långsiktig, stabil, rättvis och konkurrenskraftig löneutveckling. Ett första steg i den riktningen togs redan 2012 då den årliga individuella löneöversynen kompletterades med ett generellt nivåhöjande enhetsbelopp till sjuksköterskor (motsv.) i patientnära verksamheter.