Landstinget kompletterar DO:s granskning om jämställda löner

Publicerad 18 juni 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna har nu skickat in kompletteringar i den granskning som DO gjort gällande jämställda löner. Landstinget ser positivt på granskningen och på att den viktiga frågan om jämställda löner belyses.

Under våren har Diskrimineringsombudsmannen, DO, granskat Landstinget Dalarnas arbete för jämställda löner. Resultatet visade att landstinget lever upp till 10 av totalt 13 punkter.

På de återstående punkterna fann DO att det finns utrymme för förbättring.

Dels handlar det om att grupper där löneskillnaden är 1 % eller mindre har undantagits från analysen.

Det saknas även en kritisk granskning av hållfastheten i de generella förklaringar som görs beträffade marknadsskäl som orsakas av löneskillnader. Lönespridningen finns inte med i underlaget för analysen av löneskillnader mellan likvärdiga arbeten.

Till sist fann man i handlingsplanen för jämställda löner brister i det att det saknas dokumentation med redovisning och utvärdering av åtgärderna i den föregående handlingsplanen.

Landstinget Dalarna har nu gjort kompletteringar gällande dessa punkter. Efter en genomlysning av den grupp där löneskillnaden är 1 procent eller mindre har inga mönster av diskriminering på grund av kön konstaterats. En individuell lönesättning tillämpas alltid, och de få skillnader som hittats beror avhängande på faktorer som erfarenhet och utbildningsnivå.

-Landstinget Dalarna tar ansvar för den egna lönesättningen. Lönesättning är en viktig, för att inte säga avgörande faktor i många fall, när det gäller att klara kompetensförsörjningen, säger Anna Cederlöf, personaldirektör.

Landstinget påverkas av lönebilden på den övriga arbetsmarknaden när det gäller att rekrytera till, och säkra kompetens som redan finns i, landstinget. Faktorer som utbildningsnivå, erfarenhet och liknande spelar också in i lönesättningen, samt om det aktuella yrket utgör ett så kallat bristyrke.