Landstingsstyrelsen säger ja till struktur- och förändringsplan del 2

Publicerad 9 november 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingsstyrelsen har under sitt sammanträde den 9 november tagit ställning i en rad ärenden, för vidare beslutsfattning på landstingsfullmäktige 23-24 november. Nedan följer en summering av de viktigaste ärendena.

Struktur- och förändringsplan del 2 – Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har haft ett ökande ekonomiskt underskott de senaste åren och enligt prognos för 2015 blir resultatet -365 miljoner kronor. En struktur- och förändringsplan har tagits fram under 2015 för att skapa ekonomisk balans och en hållbar och högkvalitativ hälso- och sjukvård. Struktur- och förändringsplanen utgörs även av åtgärder som berör avgifter (separat beslut), är landstingsövergripande (separat beslut) och som avser enskilda förvaltningar (i budgetbeslut). Till de politiska besluten kommer ett antal tjänstemannabeslut. De aktuella förslagen i struktur- och förändringsplan del 2 beräknas ge en besparing på cirka 330 miljoner kronor 2016-2019. Tillsammans med tidigare beslut i struktur- och förändringsplanen beräknas den totala kostnadsminskningen vara 580 miljoner kronor under planperioden.

Beslut: Landstingsstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
M, DSP, KD och SD deltar inte i beslutet utan kommer med eget förslag till fullmäktige.

Struktur- och förändringsplan del 2 - Landstingsgemensamt

Landstinget har haft ett ökande ekonomiskt underskott de senaste åren och enligt prognos för 2015 blir resultatet -173 miljoner kronor. Åtgärder behöver vidtas i ett koncernperspektiv när det gäller landstingets bidragsgivning, kostnadsfördelning för kollektivtrafiken och en övergripande planerings- och styrmodell.

Beslut: Landstingsstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
M, DSP, KD och SD deltar inte i beslutet utan kommer med eget förslag till fullmäktige.

Struktur- och förändringsplan del 2 - Avgifter

I den struktur- och förändringsplan som presenteras ingår åtgärder för hälso- och sjukvården utifrån fullmäktigebeslutet som togs i juni om nivåstrukturering men även andra åtgärder för att minska kostnaderna. Dessa förslag kompletteras med förslag om förändringar i avgifter. De föreslagna förändringarna innebär förändringar av avgifter inom hälso- och sjukvården och för sjukresor.

Beslut: Landstingsstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
M, DSP, KD och SD deltar inte i beslutet utan kommer med eget förslag till fullmäktige.

Delårsrapport januari-augusti 2015

I delårsrapporten görs en bedömning av landstingets ekonomiska ställning, finansiella mål och verksamhetsmål per augusti samt prognos för hela verksamhetsåret 2015.

Prognosen för 2015 är ett underskott på 173 miljoner kronor. Verksamheternas nettokostnader beräknas öka med 286 Mkr och intäktssidan med skatter, statsbidrag och finansnetto beräknas öka med 288 Mkr. Den ekonomiska obalansen från bokslut 2014 med ett underskott på 175 Mkr kvarstår således. I delårsbokslutet uppnås målet för placerade pensionsmedel. Övriga finansiella mål uppnås inte.
Hälso- och sjukvården gör inte någon sedvanlig måluppföljning i delårsrapporten. Fokus har istället lagts på det utrednings- och genomlysningsarbete som pågår. Måluppföljningen planeras att göras i årsredovisningen. Övriga förvaltningar bedömer att de kommer att ha en god måluppfyllelse.

Beslut: Landstingsstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
M efterlyste mätbara mål och lämnade undertecknat yttrande.

Kris- och traumamottagning

I gruppen asylsökande och flyktingar finns många som lider av psykisk ohälsa, särskilt med symtom som är kopplade till traumatiska upplevelser av katastrofer, krigssituationer och tortyr. Med den idag stora ökningen av antal asylsökande, ökar även behovet av vård och behandling av dessa tillstånd. I syfte att möta vårdbehovet och stärka kunskapsutvecklingen och kompetensen inom området föreslås att en kris- och traumamottagning skapas inom division psykiatri, med säte i Borlänge.

Beslut: Landstingsstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Landstingsplan 2016-2019

Landstingsplanen för åren 2016-2019 föreslås få en annorlunda struktur än tidigare planer. Landstingsplan är en del av en rullande årsplanering och anger den övergripande inriktningen för Landstinget Dalarna under planperioden. Den binder samman landstingets övergripande vision, Ett hälsosammare Dalarna - för ett friskare och tryggare liv, med strategiska mål om verksamhetens inriktning och omfattning samt landstingets ekonomiska förutsättningar.

Beslut: Landstingsstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
M, DSP, KD och SD deltar inte i beslutet.
C reserverar sig till förmån för eget förslag till landstingsplan 2016-2019. Budget- och finansplan är densamma som majoriteten lagt.

Översyn och revideringar av landstingets placeringsdirektiv

Befintliga föreskrifter antogs av fullmäktige 2012-11-19 § 156. I kapitel 1, 3 stipuleras att föreskrifterna ska uppdateras årligen av fullmäktige. Förändringar föreslås i Instruktion för placeringar samt Föreskrifter för finansförvaltning. Räntebärande och alternativa investeringar föreslås separeras, vilket gör det tydligare och lättare att jämföra med andra landsting. Ett antal mindre förändringar i placeringsdirektiven föreslås. Även Föreskrifter för Finansförvaltning uppdateras. Kravet på rating vid leasing och renting utgår.

Beslut: Landstingsstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Ombildning av kommunalförbundet ambulanshelikopter

Uppsala Läns Landsting har ansökt om att bli medlem i kommunalförbundet Svensk Luftambulans. Uppsala Läns Landsting står själv för inträdeskostnaderna. Nuvarande förbundsordning behöver justeras och relationerna mellan medlemmarna och förbundet behöver regleras i ett kompletterande samverkansavtal.
I Svensk Luftambulans ingår nu Landstinget Dalarna, Landstinget i Värmland, Västra Götalandsregionen samt Uppsala Läns Landsting, vilket innebär att cirka 25 procent av Sveriges befolkning omfattas av förbundet.

Beslut: Landstingsstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Visa vägen - Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2016-2018

Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2016-2018 ska ersätta styrdokumentet "Dalarnas regionala kulturplan 2013-2015". Varje län/region ska ta fram en treårig kulturplan som ska utgöra underlag vid dialogen med Statens kulturråd om fördelningen av de statliga kulturmedlen. Kultur- och bildningsnämnden har beslutat att en bildningsplan ska tas fram för Dalarna (KBN § 9 2014) och att den ska tas fram parallellt, och i gemensamma processer med, kulturplanen (KBN § 20 2014).

Beslut: Landstingsstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
KD, M, DSP, SD deltar inte i beslutet.

Landstingets kommunikationspolicy

Landstingets informationspolicy behöver uppdateras och anpassas efter landstingets nuvarande kommunikationsarbete. Den bör även byta namn från informationspolicy till kommunikationspolicy.

Beslut: Landstingsstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
M deltar inte i beslutet.

Här finner du alla handlingar från landstingsstyrelsen 9 november 2015 (klicka på Polpublikationer). Protokollet kommer att justeras så snart som möjligt. Landstingsfullmäktige fattar beslut 23-24 november.