Lex Maria-anmälan efter fördröjd insättning av antibiotika

Publicerad 19 maj 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna gör en lex Maria-anmälan efter att fördröjd insättning av antibiotika bidrog till blodförgiftning hos en patient där sjukdomsförloppet blev komplicerat.

Det var i mars i år som en kvinna i 40-årsåldern blev inlagd på medicinkliniken på Falu lasarett. Kvinnan hade sedan tidigare en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom och hade behandlats i sitt hem med en immunförsvarsnedsättande medicin och intravenöst näringstillförsel. Trots detta hade hon försämrats och inkom därför till lasarettet. Kvinnan hade även sedan en tid tillbaka en venkateter för tillförsel av näringslösning och läkemedel.

Efter en tid på sjukhus upptäcktes värden som indikerade att patienten drabbats av en infektion. Då man misstänkte kateterinfektion avlägsnades denna. Man avvaktade med att sätta in antibiotika då patienten i övrigt verkade må bra. Följande dagar fortsatte dock infektionsvärdena att stiga utan att man säkert kunde fastställa var infektionen fanns och man avvaktade fortsatt med antibiotika. Några dagar senare försämrades patientens allmäntillstånd kraftigt och antibiotika sattes in. Man upptäckte då att patienten drabbats av blodförgiftning till följd av att tarmen brustit, varpå patienten fick genomgå en operation med ett komplicerat förlopp. Kvinnans tillstånd förbättrades efter hand och hon kunde senare lämna sjukhuset.

Landstinget Dalarna ser allvarligt på det inträffade och anmäler händelsen till Inspektionen för vård om omsorg (IVO) enligt lex Maria. Landstinget har gjort en intern utredning av händelsen där man bedömer att antibiotika borde ha satts in tidigare. Man menar att det inte hade påverkat bristningen av tarmen och den därför nödvändiga operationen, men att sjukdomsförloppet kunde ha blivit lindrigare.

-Den immunförsvarssänkande behandling patienten genomgick har varit en försvårande faktor i bedömningen av hennes allmäntillstånd. Den behandlande läkaren ser dock i efterhand att han borde ha tagit mer fasta på de signaler som fanns på att en svår infektion var under uppsegling och satt in antibiotika i ett tidigare skede, säger Pehr Guldbrand, chefläkare.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.