Lex Maria-anmälan efter fördröjd utredning av leversjukdom

Publicerad 6 juli 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan efter att utredningen av en svår leversjukdom hos ett barn blivit fördröjd.

Det var på försommaren 2014 som en då femårig flicka undersöktes på en av länets barnmottagningar på grund av övervikt. Man noterade då en viss förhöjning av flickans leverprover. En tolkning gjordes att dessa kunde förklaras av hennes övervikt och utreddes därför inte vidare i detta skede. Vid en kontroll i början av mars 2015 hade levervärdena kraftigt försämrats och utredning av dessa påbörjades. Flickan hade då varit trött och hängig en tid med feber och hosta och de försämrade proverna tolkades som en möjlig följd av en luftvägsinfektion. Läkaren samrådde då med kollegor specialiserade på området varpå utredningen kompletterades med ytterligare provtagning. Flickan remitterades vidare till Huddinge sjukhus där man kunde ställa diagnosen autoimmun hepatit vilket är en allvarlig kronisk leverinflammation betingad av att kroppen bildat antikroppar mot det egna organet. Efter att kraftig medicinering med påverkan på immunförsvaret satts in förbättrades flickans allmäntillstånd och även leverproverna förbättrades.

Den ställda diagnosen är förhållandevis ovanlig och därför inte lätt för den enskilde läkaren att ha djup kunskap om. En internutredning har gjorts och bedömningen är att uppföljning av de förhöjda leverproverna borde ha gjorts tidigare än vad som nu blev fallet. Ett tidigare samråd med mer specialiserade kollegor hade sannolikt snabbare lett till rätt diagnos och behandling.

- Sjukvården går hela tiden mot en större specialisering där vi utvecklar kunskap om utredning och behandlingsmöjligheter även av mycket ovanliga sjukdomar. För att denna kunskap ska komma alla tillgodo ställer det krav på att det finns goda möjligheter för den enskilde läkaren att samråda med mer specialiserade kollegor i oklara fall, säger Pehr Guldbrand, chefläkare Landstinget Dalarna.

-Fördröjningen har varit olycklig för flickan men hon mår nu förhållandevis bra. Det är oklart vilken betydelse fördröjningen har haft för det fortsatta förloppet, avslutar han.

Lex Maria är det vardagliga namnet på den anmälan som vårdgivaren har skyldighet att göra till Socialstyrelsen vid alla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada hos en patient. Detta är sedan 1 januari 2011 reglerat i Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 i 3 kap. 5 §.