Lex Maria-anmälan efter upptäckt av MRSA

Publicerad 15 juni 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan efter upptäckt av resistenta bakterier (MRSA) hos flera barn på neonatalavdelningen.

Det var vid en rutinmässig screeningundersökning med avseende på resistenta bakterier som man i början på maj i år upptäckte att sju barn var bärare av bakterien MRSA (MeticillinResistenta Stafylokockus Aureus). Eftersom bakterien ibland ger upphov till mycket svårbehandlade infektioner vidtogs genast åtgärder för att förhindra smittspridning. Barnen isolerades från icke smittade barn, hygienrutiner skärptes och för att minska risken för smittspridning begränsades även intaget av nya barn till avdelningen under en period.

Samtidigt startades en utredning för att försöka klargöra hur smittan kommit in på avdelningen och hur den spridits vidare. Provtagning har gjorts på alla barn som vårdats på avdelningen under de senaste två månaderna samt på personal och föräldrar. Man har även kontrollerat den tekniska utrustning som används på avdelningen. Under utredningen har man funnit bakterien hos ett barn som tidigare vårdats på avdelningen samt på några av föräldrarna till de smittade barnen. Ingen i personalen har ännu visat sig bära på bakterien. Det har ännu inte gått att klargöra vare sig hur smittan har kommit till avdelningen eller hur den har spridits. Någon spridning av bakterien efter att den först upptäcktes har ännu inte påvisats.

-Vi ser mycket allvarligt på denna smittspridning och riktar förstås stort fokus på våra rutiner för vårdhygien. Om denna smittspridning är en följd av brister i personalens rutiner är svårt att säga eftersom även föräldrarna är en viktig del av vården på nyföddhetsavdelningen. Lyckligtvis har inget av barnen varit sjuka av den resistenta bakterien utan vård av barnen har behövts av andra orsaker, säger Pehr Guldbrand, chefläkare Landstinget Dalarna.

-Händelsen bidrar till att landstingets arbete för att förhindra vårdrelaterade infektioner intensifieras, avslutar han.

Lex Maria är det vardagliga namnet på den anmälan som vårdgivaren har skyldighet att göra till Socialstyrelsen vid alla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada hos en patient. Detta är sedan 1 januari 2011 reglerat i Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 i 3 kap. 5 §.