Lex Maria-anmälan på grund av fördröjd diagnos för prostata-cancer

Publicerad 9 november 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Efter att en 65-årig man fått vänta längre än planerat på ett återbesök på urologmottagningen kontaktade han en privat klinik och fick diagnosen prostatacancer. Landstinget Dalarna gör nu en lex Maria-anmälan och vidtar flera åtgärder.

En 65-årig man besöker sin vårdcentral vintern 2017 på grund av svag urinstråle. Efter provtagning och undersökning skrivs remiss till Kirurgkliniken för fortsatt utredning med frågeställning prostata-cancer. Mannen får en tid för bedömning efter cirka sju veckor. Då genomförs bland annat klinisk undersökning av prostatan, undersökning av urinrör och urinmätning. Bedömningen blir att det så kallade PSA-värdet (en markör som kan tala för prostata-cancer) ligger inom ”gråzons-området”, det vill säga nära gränsvärdet och misstanken om prostata-cancer är inte särskilt stor. Ett återbesök planeras därför efter fyra månader för att då ta ställning till att göra biopsier från prostatan. På grund av personalbrist på urologmottagningen blir väntetiden för återbesöket betydligt längre än planerat. Efter att ha väntat sammanlagt cirka tio månader från första besöket på Kirurgmottagningen tar patienten själv kontakt med privat urologklinik i Stockholm. Biopsier tas från prostata som visar cancer.

– Det är oroväckande att väntetiden till återbesöket blir betydligt längre än man planerat för, säger chefläkare Helena Hellström. Här har det blivit en fördröjd diagnos. Verksamheten har som direkt åtgärd gått igenom sina väntelistor för att få bättre kontroll och kunna göra en ny prioritering om tidigare plan för återbesök inte kan hållas. Fler åtgärder planeras för att förhindra att liknande händelse inträffar igen.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.