Miljöhälsorapport Gävle Dala 2017

Publicerad 28 mars 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Under vintern 2017 har en regional fördjupning tagits fram baserad på den nationella Miljöhälsorapporten 2017. Rapporten ger en aktuell bild av befolkningens uppfattning om hur olika miljöfaktorer påverkar deras hälsa. Den huvudsakliga slutsatsen, i likhet med den nationella rapporten, är att exponeringen för många miljöfaktorer inte minskar och att det finns ojämlikheter hos befolkningen både när det gäller exponering och besvär.

Den regionala fördjupningen, som är resultatet av ett samarbete mellan läns­styrelserna i Gävleborg och Dalarna samt Region Gävleborg och Landstinget Dalarna, utgår från svaren från de 1414 personer i Gävleborgs län och 1260 personer i Dalarnas län som besvarat den nationella miljöhälsoenkäten. Totalt gick den ut till 88 500 personer i åldern 18 till 84 år som bott i Sverige i minst 5 år.

Förutom befolkningens rapportering om olika miljöfaktorer beskriver Miljö-hälsorapport Gävle Dala 2017 det aktuella läget vad gäller förekomst av olika faktorer i miljön, hälsoeffekter och risker vid exponering. Den tar också upp skillnader mellan grupper såsom, kön, ålder och socioekonomisk bakgrund.

– Resultaten från enkäten visar hur sammansatt miljöhälsoområdet är. Det i sig ställer krav på hela samhället att verka för de tvärsektoriella ansatser som behövs för att lösa den problematik som behandlas i rapporten, säger Johan Hallberg, samhällsmedicinsk läkare på Landstinget Dalarna.

Faktorer som bidrar till en god hälsa är till exempel tillgången till rent vatten, frisk luft, god miljö både inomhus och utomhus och sunda och säkra produkter. Sociala och ekonomiska faktorer spelar också en viktig roll, liksom boendeform och närmiljöns utformning av vägar, cykelbanor, bostads- och grönområden.

– Rapporten är ett viktigt underlag både i planeringen och byggandet av hållbara samhällen. Den bidrar också till en helhetssyn som gör det möjligt att integrera miljömål, folkhälsomål, ekonomiska mål och andra angelägna samhällsmål i planeringen, säger Johan Hallberg.

Läs mer i rapporten Miljöhälsorapport Gävle Dala 2017

För mer information kontakta

Johan Hallberg
Tel: 076-770 76 50
johan.hallberg@ltdalarna.se

Inger Kindvall
010-225 12 27
inger.kindvall@lansstyrelsen.se