Öppna jämförelser 2013 - Toppresulat inom flera områden

Publicerad 3 december 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

- Det känns väldigt glädjande att Landstinget Dalarna är bäst inom flera olika medicinska områden som redovisas i årets Öppna jämförelser, säger landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg.

Bland annat är chansen att överleva en hjärtinfarkt bäst i landet om man befinner sig i Dalarna om man jämför med övriga landsting.
- Men även kärlkirurgi är ett område som vi nu är bäst på i landet, liksom läkemedelsbehandling, fortsätter Karin Stikå Mjöberg.

Bengt Malmqvist är chefläkare i Landstinget Dalarna håller med.
- Visst vi är generellt sett nöjda med resultatet, men vi kan bli bättre. Även omvärlden förbättrar sig, så det finns ständigt nya medicinska förbättringar att göra. Därför är Öppna jämförelser ett verktyg att arbeta med i vår verksamhet.

Årets upplaga av Öppna jämförelser publicerades den 3 december. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen står bakom rapporten.

Rapporten är den åttonde i serien Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Rapporten har flera syften, dels att göra den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården öppen för insyn men även att bidra med underlag för uppföljning, styrning och identifiering av förbättringsområden i den egna verksamheten.

Underlaget till Öppna jämförelser kommer från många olika källor, Socialstyrelsens hälsodataregister, nationella kvalitetsregister samt SKL:s nationella mätningar av bland annat patienterfarenheter, tillgänglighet och väntetider. Indikatorerna speglar olika dimensioner av kvalitet men tyngdpunkten ligger på medicinsk kvalitet. I år ingår 162 indikatorer i rapporten.

Nedan några kommentarer kring ett urval av resultat för Dalarna.

Här visar Dalarna goda resultat:

Hjärtsjukvården
Landstinget Dalarna behåller sin starka ställning gällande hjärtsjukvården. Enligt årets Öppna jämförelser har hjärtinfarktpatienter i Dalarna störst chans att överleva.

Kärlkirurgi
Dalarna är bäst i klassen inom kärlkirurgi - när det gäller planerad operation av aortaaneurysm (pulsåderbråck). Väl utvecklat samarbete mellan kirurg, narkosläkare och väl fungerande intensivvård är en förutsättning för att nå goda resultat. Obehandlade aneurysm kan leda till bristning, vilket är ett allvarligt tillstånd som kräver akut kirurgi och som har hög dödlighet.

Läkemedelsbehandling
Dalarnas befolkning får i hög grad en bra läkemedelsbehandling. Under 2013 har ett intensivt förbättringsarbete vad gäller äldres läkemedel pågått. Antibiotikaförskrivningen ligger bland de lägsta i landet och har gjort så under en lång tid. Detta ger lägre risk för antibiotikaresistensutveckling.

Bemötande på akutmottagningar
Patienter upplever bra bemötande och känner sig delaktiga vid besök på akutmottagningar i Dalarna.

Mer inom dagkirurgi
Allt fler operationer av livmoderframfall utförs dagkirurgiskt vilket innebär att patienten inte behöver läggas in.

Pskyiatri
Psykiatrin uppvisar goda resultat för bland annat behandling och uppföljning av svår depression.

Här visar Dalarna sämre resultat:

Diabetesvård
Dalarna ligger generellt sämre till generellt på alla diabetesparametrar och har gjort så i flera år. Den nya organisationen med diabetesråd och gemensamt vårdprogram för Dalarna förväntas förbättra diabetesvården. Däremot ligger resultaten för barn- och ungdomsdiabetes mycket bra.

Strokesjukvård
När det gäller trombolysbehandling vid stroke så har Dalarna mycket kvar att arbeta med för att förbättra resultaten.

Tillgänglighet
Förbättringar av väntetiderna till framförallt operation har skett, men fortfarande behövs kraftfulla insatser för att nå målen.

Kejsarsnitt
Andelen kejsarsnitt vid fullgången graviditet bland förstföderskor bör sjunka. Kejsarsnitt hos förstföderskor gör att risken för allvarliga komplikationer ökar vid nästa graviditet.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på SKLs webbplats www.skl.se