Patienterna är nöjda men vill bli mer delaktiga

Publicerad 12 oktober 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Patienterna inom den specialiserade vården har ett fortsatt högt förtroende för vårdpersonalen och upplever att de bemöts med hänsyn och respekt. Det framgår av den stora nationella patientenkäten som genomfördes i samtliga landsting och regioner under våren 2012.

Närmare 150.000 patienter (varav ca 6.000 i Dalarna) inom den specialiserade sjukhusvården och drygt 25.000 patienter (varav 570 i Dalarna) inom den psykiatriska vuxenvården besvarade enkäten. De har bland annat bedömt hur de upplevde bemötandet, delaktigheten och informationen vid det senaste besöket eller vistelsen.
Skillnaderna i resultaten mellan landstingen är små om man ser till de åtta indikatorer som lyfts fram.
För Landstinget Dalarna är resultaten också slående lika liksom med resultaten från 2010 års mätning.

Väntetid

Väntetiden inom somatiska (kroppsjukvård) öppenvården i Dalarna är enligt enkätsvaren ungefär lika med riksgenomsnittet och oförändrad i jämförelse med de upplevelser som patienterna rapporterade i 2010 års enkät. Närmare 80 procent av patienterna svarar att de de fick en mottagningstid så snart de önskade.
Inom den slutna vården rapporterar patienterna i Dalarna något längre väntetider än patienterna i riket, som upplever att tillgängligheten förbättrats. I Dalarna anser patienterna den vara oförändrad. 70 procent uppger att de fått vänta högst tre månader på behandling/operation och 70 procent anser att väntetiden är acceptabel.
Verksamheter där patienterna upplever förbättrad tillgänglighet i Dalarna och där den upplevs som god är kvinnosjukvård och reumatologi.

Delaktighet i vård och behandling

På frågan inom den somatiska vården om patienten kände sig delaktig i beslut om sin vård och behandling så mycket som han/hon önskade så svarade drygt 90 procent av patienterna att de kände sig helt eller delvis delaktiga.
Ett förbättringsområde för Dalarna liksom övriga landet gäller delaktighet i diskussioner om remittering. 70 procent av patienterna svarar att de känner sig helt eller delvis delaktiga.
Psykiatrin i Dalarna har 2012 högre värde på flertalet frågor i jämförelse med 2010. En betydande ökning redovisas på frågan om läkare återkommande går igenom och tar ställning till patientens medicinering.

Mat och städning

I 2012 års nationella enkät ombeds de tillfrågade inom den slutna vården för första gången att värdera maten respektive om de anser att avdelningen var tillräckligt ren. 80 procent av patienterna är nöjda med maten med drygt 80 procent är nöjda med städningen inom den somatiska vården. 95 procent är nöjda med städningen inom psykiatrin.

Önskas fler upplysningar eller kommentarer kring enkäten;

Kontakta:

Leo Musikka, utredare, 070-282 94 51
Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-595 98 25