Personcentrerad vård i praktiken nästa steg

Publicerad 12 september 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarnas arbete med att integrera Personcentrerad vård i samtliga verksamheter fortsätter. Den 13 september samlas över 200 medarbetare inom hälso- och sjukvården för del två av tre lärandeseminarium, där fokus ligger på praktisk tillämpning av Personcentrerad vård (PCV).

Den första temadagen hölls i våras, den 26 maj, och var en första introduktion för Landstinget Dalarnas medarbetare i vad vårdmodellen PCV står för och hur den fungerar. Under temadag två den 13 september ligger fokus på praktisk tillämpning av PCV.

-På vår första temadag närvarande cirka 200 medarbetare från hälso- och sjukvården. Denna gång blir vi ännu fler, lite över 200 personer. Alla fyra divisioners verksamheter finns representerade med 27 tvärprofessionella team inom primärvård, psykiatri, kirurgi och medicin, säger Charlotta Borelius, samordnare Landstinget Dalarna.

Personcentrerad vård handlar om att patienter och närstående görs delaktiga i planering och genomförande av vården. Det grundläggande är att vården utgår från den enskilda personens preferenser och resurser och att överenskommelser görs om hur vården ska se ut. Även personer som inte har förmågan att aktivt delta i beslut och överenskommelser ska kunna få en personcentrerad vård.

- Vi behöver ta tillvara patienters och närståendes resurser och samtidigt öka patientens inflytande. Det finns många studier som pekar på goda resultat både för medarbetare och patienter när arbetet är riktat mer personcentrerat, eftersom det visat sig att personcentrerad vård ger kortare vårdtid på sjukhus, nöjdare och säkra patienter samt minskade medicinska komplikationer, säger Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör Landstinget Dalarna.

Patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015 belyser tydligt utvecklingen mot ett ökat patientinflytande. Landstinget Dalarna har i landstingsplanen, i ett policydokument och i hälso- och sjukvårdens ledning en stark viljeinriktning för ett ökat personcentrerat arbetssätt i alla landstingets verksamheter.

Handlingsplan för Personcentrerad vård

Policy för ökad delaktighet