Preliminärt bokslut föranleder genomlysning av hälso- och sjukvården

Publicerad 2 februari 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vid landstingsstyrelsens arbetsutskotts (AU) sammanträde den 2 februari presenterades det preliminära bokslutet för 2014. Det visar ett negativt resultat på -175 miljoner kronor. I allt väsentligt överensstämmer resultatet med de tidigare prognoserna, förutom på fyra större poster.

Posterna avser vikande skatteunderlag (-35 Mkr), ökade kostnader för kollektivtrafik och sjukresor (-20 Mkr) samt kostnader för ett nytt läkemedel för behandling av Hepatit C som introducerades 2014 (-27 Mkr). Därutöver en utebliven återbetalning från AFA-försäkring (-50 Mkr). Dessa poster har varit svåra att förutse.

I april kommer det definitiva bokslutet, men redan tidigare i höstas i samband med budgeten för 2015 togs beslut om att genomlysa framförallt hälso- och sjukvården, för att bemästra det prognosticerade ekonomiska underskottet. Genomlysningen som ska leda till en struktur- och förändringsplan ska vara klar i maj för att fullmäktige ska kunna ta beslut under juni.

- Vi ser det som ytterst nödvändigt att få beslutsunderlag som ger oss förutsättningar att även i framtiden leverera en högkvalitativ och hållbar sjukvård till våra medborgare och samtidigt ha en ekonomi i balans, säger landstingsrådet Ingalill Persson (s).

Det är landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg och ekonomidirektör Peter Hansson som leder genomlysningen. De kommer att genomföra dialogseminarier under våren med verksamhetschefer och divisionschefer för att ha stor delaktighet och medverkan i de förslag till beslut som kommer.

- Vi ska inom kort presentera ett nuläge för respektive verksamhet, där vi också jämför oss med liknande landsting. Vi kommer bland annat att titta på utbudsstrukturer, vårdplatser och kapacitet, bemanning, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet, säger Peter Hansson.

Förutom genomlysningen av hälso- och sjukvården ska det parallellt göras samma sak med administrationen och en del andra landstingsverksamheter.

- Resultatet för 2014 understryker vikten av pågående åtgärdsplaner och då särskilt genomlysningen av hälso- och sjukvården, avslutar Karin Stikå Mjöberg.