Primärvårdslyftet i Dalarna ska höja kvaliteten inom primärvården och bryta hyrläkarberoendet

Publicerad 19 december 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 1 januari 2017 startar Primärvårdslyftet Dalarna – en unik satsning inom primärvården i syfte att öka andelen landstingsanställda läkare och därmed minska beroendet av hyrläkare.

Under de senaste åren har systemet med hyrläkare stadigt ökat inom sjukvården och blivit allt dyrare för varje år. För att bryta denna trend startar Landstinget Dalarna som första landsting i landet Primärvårdslyftet; ett incitamentsprogram för allmänläkare som ska bidra till att underlätta nyrekrytering av egna läkare. Primärvårdslyftet innebär ett erbjudande om lönetillägg och pensionspremier mot att läkaren förbinder sig att stanna inom landstinget i tre år med en eventuell ytterligare option på två år. Erbjudandet förutsätter grundkravet att läkaren jobbar på vårdcentral och i huvudsak med patientarbete.

- Primärvårdslyftet gör att vi höjer kvaliteten och stärker patientsäkerheten inom primärvården. Genom fler egna läkare får vi en ökad kontinuitet och därmed en mer långsiktig, hållbar situation både för personal och för patienter, säger Ulf Börjesson, divisionschef primärvård.

Förutom allmänläkare omfattas även läkare under specialistutbildning av Primärvårdslyftet. Idag kostar hyrläkarna drygt 100 miljoner för Landstinget Dalarna och utgör cirka 40 procent av läkarna inom primärvården. Målet är att på sikt sänka andelen hyrläkare till 20 procent vilket höjer kvaliteten på vården och ger stora ekonomiska besparingar.

- Primärvårdslyftet är en rejäl satsning där vi förbättrar våra villkor att kunna rekrytera egna läkare. Denna investering är nödvändig för att åstadkomma förändring och bryta hyrläkarberoendet, vilket på sikt gynnar landstingets ekonomi, säger Gunnar Barke, Landstingsstyrelsens ordförande (S).

Med Primärvårdslyftet hoppas man att framförallt yngre läkare ska söka sig till Landstinget Dalarna.

- Vi tror att Primärvårdslyftet gör oss till en attraktivare arbetsgivare som tilltalar bland annat yngre att söka sig till oss. Vi menar också att fler egna läkare påverkar trivseln och arbetsmiljön positivt inom hela sjukvården, säger Maja Gilbert Westholm, landstingsråd och personalutskottets ordförande (V).