Projekt kring luftburen ambulanssjukvård

Publicerad 4 maj 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ett utökat samarbete mellan Sverige och Norge ska ge säkrare och bättre vård för patienter som vårdas och transporteras med ambulanshelikopter. Västra Götalandsregionen har beviljats närmare sju miljoner från Europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet Luftburen ambulanssjukvård. Landstingen i Dalarna, Värmland och Jämtland ingår också i projektet.

Målet med projektet är att de som bor och vistas i gränsområdet mellan Sverige och Norge ska få säkrare och bättre vård. De ska inte heller uppleva någon skillnad mellan en svensk eller en norsk hjälpinsats. Att samordna resurserna ska också göra verksamheten mer kostnadseffektiv.

Den luftburna ambulanssjukvården skiljer sig på många sätt mellan de båda länderna.

Norrmännen har en lång tradition inom luftburen ambulanssjukvård med många helikoptrar och hög kompetens på området. Den luftburna ambulanssjukvården är samlad i en statlig organisation Luftambulansetjenesten ANS som ägs och finansieras av den norska sjukvården.

I Sverige är ambulanshelikoptersjukvården ofta organiserad så att landstingen och regionerna har det medicinska ansvaret men att en flygoperatör ansvarar för respektive landstings helikopter och piloter. Sju av Sveriges 20 landsting och regioner har ambulanshelikoptrar, men det finns idag inget krav på samordning. För Sveriges del är projektet Luftburen ambulanssjukvård avgränsat till landstingen i Dalarna, Värmland, Jämtland och Västra Götalandsregionen som alla gränsar till Norge. Norsk deltagare i projektet är Luftambulansetjensten (ANS). För att få till ett bättre nyttjande av de ambulanshelikoptrar som redan finns på båda sidor av gränsen mellan Norge och Sverige krävs gemensamma avtal, standarder, rutiner och tydlig ansvarsfördelning.

Ett första delprojekt ska titta på avtal och ekonomiska modeller så att de kan användas av alla deltagande landsting, Västra Götalandsregionen och dess motsvarigheter i Norge (helseforetaken). Helikoptertransporter är dyra. Därför behöver man också samordna så att ingen helikopter kör tom tillbaka om det finns en patient som kräver helikopter för att transporteras till ett annat sjukhus.

Ett andra delprojekt ska hantera medicinska ansvarsfrågor, myndigheters tillsynsansvar och hur man följer upp den vård som givits. Här ska man bland annat reda ut vem som gör vad vid akutinsatser över gränsen.

Ett tredje delprojekt hanterar operativa styrnings- och ledningsprocesser vid akutinsatser. Här ska man titta på behov av kartor, gemensamt sambandssystem och larmrutiner.

- Det är väldigt positivt att fyra landsting längs gränsen deltar i projektet och att man redan i förstudien enades om vilka frågeställningar som är intressanta. Bemanning av projektet är i full gång och kick-off blir i slutet av maj, säger huvudprojektledare Bodil Nielsen, Västra Götalandsregionen.

- Från Landstinget Dalarna välkomnar vi detta gemensamma arbete mot bakgrund av att frågan om samarbete över riksgränsen varit föremål för dialog under lång tid, säger landstingsrådet Ingalill Persson (s)

- Nu kan frågor redas ut i ett gemensamt och framtida samarbete och i högre grad formaliseras, säger landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg.

Sveriges Kommuner och Landsting startar nu även upp ett nationellt samarbete med de landsting som idag har luftburen ambulanssjukvård. Förutom helikoptersjukvård har man i det samarbetet även den flygplansbundna ambulanssjukvården och transportlogistik som utgångspunkter.

Fakta:

  • Projektet startar nu och pågår till augusti 2014.
  • Stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden är på nära sju miljoner kronor.
  • Den norska delen finansieras av IR-midler. som är en norsk fond för interregionala medel.
  • Projektets totala värde är knappt 14 miljoner kronor.