Projekt kring när barn är anhöriga

Publicerad 14 september 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna har valts ut att delta i ett utvecklingsarbete när barn är anhöriga i hälso- och sjukvården. Utifrån intresseansökan har Socialstyrelsen tilldelat 7 miljoner kronor . Arbetet sker tillsammans med Landstinget i Östergötland, Landstinget i Jönköpings län och Västra Götalandsregionen. Det gemensamma utvecklingsarbetet hålls ihop av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga.

Projektets syfte är att utveckla ett ändamålsenligt bemötande när barn är anhöriga till förälder/vårdnadshavare i hälso- och sjukvården.
- Utvecklingsarbetet ska göra att verksamheterna inom hälso- och sjukvården i högre grad beaktar barns behov av information, råd och stöd när barn är anhöriga, säger Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg.

Verksamheterna ska utifrån den specifika vårdsituationen som barnets närstående befinner sig i uppmärksamma förälders/vårdnadshavares behov av stöd för att uppmärksamma och stötta sitt barn. Barnet ska få möjlighet att komma till tals och ställa frågor.
- Det är mycket positivt att få delta i det nationella utvecklingsarbete och få dela kunskap och erfarenheter med varandra för att bättre uppmärksamma barnens behov, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson.

Projektet pågår till och med 30 juni 2014.

Kontaktperson:
Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Tel 023-49 00 74 eller mobil 070-595 98 25.

Fakta:

I hälso- och sjukvårdslagen 2 g § och patientsäkerhetslagen 6 kap. 5 § skrivs att barnets behov av information, råd och stöd särskilt ska beaktas av hälso- och sjukvården och dess personal, om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

- har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
- har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada,
- är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Bestämmelsernas syfte är att med ett tydligt barnperspektiv skydda och stärka barn i situationer som upplevs hota barnets säkerhet och trygghet och bör ses som ett komplement till anmälningsskyldigheten i socialtjänstlagen 14 kap. 1 §.