​Regeringskansliet föreslår att Dalarna ska få bilda region 2019

Publicerad 4 december 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Regeringskansliet har skickat en departementsskrivelse på remiss om regionbildning i Dalarna till aktörer i länet. Beslut om vi får bilda egen region i Dalarna väntas komma under våren 2018.

I september lämnade landstinget in en ansökan till regeringen om att få bilda en region i Dalarna. Nu skickar Finansdepartementet en departementsskrivelse på remiss i vilken det föreslås att Dalarnas ansökan om en regionbildning 2019 ska beviljas. Remissen skickas till Landstinget Dalarna, Region Dalarna, alla länets kommuner, Länsstyrelsen i Dalarna och en del andra myndigheter samt till arbetsmarknadsorganisationer för yttranden senast 19 januari 2018.

Det regionala utvecklingsansvaret ligger idag på Region Dalarna och vissa delar på Länsstyrelsen i Dalarna. I departementsskrivelsen föreslås att det regionala utvecklingsansvaret för Dalarna ska överföras till den nya regionorganisationen 2019. En regionbildning innebär att Landstinget Dalarna och Region Dalarna förenas och att vissa delar av Länsstyrelsen i Dalarnas verksamhet inom regional utveckling överförs till den nya organisationen. Därmed samlas alla frågor inom det regionala utvecklingsansvaret, som riksdagen har lagstiftat, i samma organisation.

Departementsskrivelsen betonar att en regionorganisation blir en tydligare och mer enhetlig organisation för dessa frågor och samtidigt får det regionala tillväxtarbetet en starkare demokratisk förankring. Liknande skäl beskrev Landstinget Dalarna i sin ansökan som lämnades till regeringen i september.

– Förslaget från regeringskansliet var väntat, säger Gunnar Barke, landstingsstyrelsens ordförande. Beslutet i landstingsfullmäktige om en ansökan togs i politisk enighet och samtliga länets kommuner tillstyrkte att en ansökan skulle göras. Dalarna har därmed visat att man uppfyller kravet på att en ansvarsförändring ska ”vila på ett lokalt och regionalt initiativ”.

Regionbildning i Sverige 
Regioner har bildats, eller är på väg att bildas i samtliga landsting i Sverige. Nu återstår sju landsting där arbetet pågår med regionbildning till 2019.

– Med de sista sju ansökningarna hos regeringen beviljade uppnås en enhetlig organisation i alla Sveriges län med regioner och ett uttalat utvecklingsansvar för dem, förtydligar Gunnar Barke.

Efter remissvändan går förslaget vidare till lagrådet för granskning. Regeringen väntas besluta om en riksdagsproposition senast i mars. Riksdagen väntas besluta om regionbildning i Dalarna under våren 2018.

– Vi är redan långt framme i vårt förberedelsearbete för att en ny region ska kunna starta sitt arbete fullt ut 1 januari 2019. Med det uppnår vi bland annat att kopplingen mellan hälsa, välfärd och tillväxt stärks. Utan ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete är det svårt att finansiera en fortsatt förstärkning och utveckling av hälso- och sjukvården och utan en väl fungerade sådan förblir Dalarna inte attraktivt att leva och verka i, säger Gunnar Barke.

Frågor om innehållet i departementsskrivelsen och om pågående regionbildningsarbete i Dalarna kan ställas till projektledare Göran Carlsson.

Mer information om regionbildningen och vad den innebär kan man hitta på:

https://www.ltdalarna.se/regionbildning

Remisslista på finansdepartementets sida:

http://www.regeringen.se/4ad776/contentassets/6a6ee65fca294da3985b9248e5f96958/ett-enhetligt-regionalt-utvecklingsansvar-ds-201761.pdf