Revisionsrapport om meddelar- och yttrandefrihet klar

Publicerad 22 oktober 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Revisionsrapporten om meddelar- och yttrandefrihet inom Landstinget Dalarna är nu klar. Landstingets förtroendevalda revisorer skriver bland annat att kännedomen gällande meddelar- och yttrandefrihet är för låg i landstinget, men att den information som ges i ämnet är korrekt.

I granskningen har intervjuer med ett antal företrädare för tjänstemannaledningen genomförts. Det har även gått ut en enkät till 310 anställda. Av dessa besvarade 67 personer enkäten. Syftet med granskningen har varit att bedöma om interna regelverk kring yttrande- och meddelarfrihet är korrekt utformade samt om dessa, liksom det nationella regelverket, är kända och efterlevs i landstingets organisation.

-Vi välkomnar rapporten och tar till oss de rekommendationer revisorerna kommer med, säger Lena Jönsson, jurist i Landstinget Dalarna.

Rapporten visar att den information om yttrandefrihet och meddelarfrihet som finns i landstingets nuvarande informationspolicy och på intranätet är korrekt.

Revisorerna skriver dock att utifrån de uppgifter som framkommit vid intervjuerna och enkäten torde det vara rimligt att dra slutsatsen att kännedomen om de nationella och interna regelverken är för låg i Landstinget Dalarna. Cheferna har ett något högre genomsnitt än övriga anställda men även deras kännedom är för låg, särskilt med tanke på att de har ansvar för att informera övriga anställda.

Det genomförs inte någon återkommande och landstingsövergripande utbildning eller introduktion när det gäller yttrande - och meddelarfrihet förutom vid utbildningen av chefsläkare då det översiktligt berörs. Revisorernas bedömning är att det saknas ändamålsenliga åtgärder avseende utbildningar och att arbetsgivaren därför inte har säkerställt de anställdas kunskaper.

Av intervjuerna och den genomförda enkäten har framgått, enligt revisorernas mening, att det finns indikationer om att yttrandefriheten och meddelarfriheten kan ha åsidosatts.

-Det är inte acceptabelt. Yttrandefriheten och meddelarfriheten är grundstenar i demokratin och i Landstinget Dalarna. Vi kommer snarast möjligt att planera in ytterligare utbildningsaktiviteter i dessa frågor, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör.