Robot till Landstinget Dalarna

Publicerad 1 oktober 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna satsar på robotkirurgi inom urologi, tarmkirurgi och gynekologi. Detta görs för att öka vårdkvaliteten för patienterna och stärka kompetensen i verksamheterna.

-Roboten bidrar till en förstärkning i vårdkvaliteten vilket är till gagn för patienterna. Samtidigt är roboten en viktig del i kompetensförsörjningen. Denna teknik har efterfrågats av verksamheterna och kan förhoppningsvis leda till att kompetens vi har brist på idag, som urologer, söker sig till oss, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör.

Robotkirurgi är en utveckling av avancerad tillhålskirurgi där operatören via en konsol styr roboten med titthålsinstrumenten. Operatörens handrörelser i konsolen transformeras till titthålsinstrumentens rörelser. Med robotkirurgi kan man vid avancerade ingrepp inom urologi, tarmkirurgi och gynekologisk kirurgi slippa att öppna upp patientens bukhåla med stora kirurgiska snitt. I stället behövs bara några små öppningar på cirka 1-2 cm. Robotkirurgi kan användas både vid canceroperationer och benign (godartad) kirurgi.

-Patienterna tillfrisknar mycket snabbare vid robotkirurgi jämfört med traditionell öppen kirurgi. Detta är en mycket bra satsning på avancerad medicinsk teknik som kommer patienterna till godo. Tar man till exempel patienter med prostatacancer så opereras dessa nästan uteslutande med robotkirurgi idag, säger Tomas Riman, divisionschef kirurgiska specialiteter.

Roboten kostar cirka 14 miljoner kronor att köpa in. Man räknar med att kunna göra 350-400 ingrepp per år och robotkirurgin kommer att utföras av operationsteam inom urologi, tarmkirurgi och gynekologi. Roboten kommer att placeras på Falu lasarett.

-Vi behöver följa med i teknikutvecklingen. I och med denna satsning kan fler patienter opereras inom länet vilket både är en vinst för patienten och, på sikt, en ekonomisk vinst för Landstinget Dalarna, säger Karin Stikå Mjöberg.

Nytt samverkansavtal klart

Beslutet om att satsa på robotkirurgi stärker Landstinget Dalarnas ställning i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. I tisdags hölls ett samverkansmöte där ett nytt samverkansavtal blev klart som ska gälla de sju landstinget och regionerna som ingår i sjukvårdsregionen. I samverkansavtalet, som gäller 2016-2019, förbinder sig landstingen och regionerna att stärka Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som samverkansområde. De ska också verka för en mer jämlik vård inom sjukvårdsregionen och för att hälso- och sjukvårdsresurserna ska utnyttjas effektivt.

Det nya avtalet öppnar för fler gemensamma verksamheter och områden för samverkan jämfört med tidigare, där robotkirurgi är ett exempel. Sjukvårdsregionen ska också utreda möjligheten att öka valfriheten, så att patienter ska kunna välja vårdgivare inom den så kallade slutenvården, det vill säga vård av patienter som ligger på sjukhus.

Innan avtalet träder i kraft ska det godkännas av landstingen och regionerna som ingår i sjukvårdsregionen.

Fakta

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är en av sex sjukvårdsregioner i Sverige. Inom en sjukvårdsregion samverkar landstingen/regionen kring utnyttjande av regionens sjukvårdsresurser. Inom varje sjukvårdsregion finns minst ett universitetssjukhus som sköter den högspecialiserade vården. I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ingår Landstinget Dalarna, Landstinget Sörmland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland samt Region Gävleborg och Region Örebro län.